Art. 7. - Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów. Ateny.1977.09.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.148.1446

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2003 r.
Artykuł  7

Niniejsza konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugi dokument ratyfikacyjny, zatwierdzenia lub przyjęcia.

W stosunku do państwa, które ratyfikuje, zatwierdza lub przyjmuje konwencję, po wejściu jej w życie, nabiera ona mocy pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu złożenia przez to państwo dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzenia lub przyjęcia.