Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.166.1735

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2003 r.

KONWENCJA NR 16
sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.
dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 września 1976 r. w Wiedniu została sporządzona Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w następującym brzmieniu:

Przekład

KONWENCJA NR 16

dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

Państwa-Sygnatariusze niniejszej konwencji, pragnąc ulepszyć zasady dotyczące wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w szczególności, jeśli są przeznaczone do używania za granicą, uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego stwierdzających urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon są sporządzane na wniosek osoby zainteresowanej lub, jeśli korzystanie z nich wymaga tłumaczenia, zgodnie z formularzami A, B i C załączonymi do niniejszej konwencji.

W każdym Umawiającym się Państwie odpisy te wydawane są jedynie osobom, które są uprawnione do otrzymania odpisów zupełnych.

Artykuł  2

Odpisy skrócone są sporządzane na podstawie pierwotnych wpisów i późniejszych wzmianek w aktach.

Artykuł  3

Każde Umawiające się Państwo może uzupełnić załączone do niniejszej konwencji formularze poprzez rubryki i symbole wskazujące inne wpisy lub wzmianki w akcie, pod warunkiem że ich wzór zostanie uprzednio zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Wszelako każde z Umawiających się Państw ma prawo dodać rubrykę przeznaczoną na wpisanie numeru identyfikacyjnego.

Artykuł  4

Wszelkie wpisy w formularzach dokonywane są drukowanymi literami alfabetu łacińskiego; mogą być one ponadto wpisane literami języka użytego do sporządzenia aktu, do którego się odnoszą.

Artykuł  5

Daty wpisuje się cyframi arabskimi, wskazującymi kolejno, pod symbolami Jo, Mo i An, dzień, miesiąc i rok. Dzień i miesiąc oznacza się dwiema, a rok czterema cyframi. Pierwsze dziewięć dni miesiąca i pierwsze dziewięć miesięcy roku oznacza się cyframi od 01 do 09.

Po nazwie każdej miejscowości wymienionej w odpisie wpisuje się nazwę Państwa, w którym się ona znajduje, jeśli nie jest to Państwo, w którym wydano odpis.

Numer identyfikacyjny jest poprzedzony nazwą Państwa, które go przydzieliło.

Dla wskazania płci używa się wyłącznie następujących symboli: M - męska i F- żeńska.

Dla wskazania zawarcia małżeństwa, separacji, rozwodu, unieważnienia małżeństwa, zgonu osoby, której dotyczy akt urodzenia, jak również zgonu małżonka lub małżonki używa się wyłącznie następujących symboli: Mar - małżeństwo; Sc - separacja; Div - rozwód; A - unieważnienie; D - zgon; Dm - zgon małżonka; Df - zgon małżonki. Po symbolach wpisuje się datę i miejsce zdarzenia. Po symbolu Mar wpisuje się ponadto nazwisko i imiona małżonka.

Artykuł  6

Na pierwszej stronie każdego odpisu skróconego tekst stały, z wyjątkiem symboli przewidzianych w artykule 5 dotyczących dat, jest wydrukowany przynajmniej w dwóch językach, w tym w języku lub jednym z języków urzędowych Państwa, w którym odpis został wydany, oraz w języku francuskim.

Znaczenie symboli powinno być wyjaśnione w języku lub jednym z języków urzędowych każdego z Państw, które w chwili podpisania niniejszej konwencji są członkami Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego lub są związane Konwencją Paryską z dnia 27 września 1956 r. dotyczącą wydawania niektórych odpisów skróconych aktów urodzenia przeznaczonych za granicę, oraz w języku angielskim.

Na odwrotnej stronie każdego odpisu skróconego powinno znajdować się:

- powołanie na konwencję, w językach wskazanych w akapicie drugim niniejszego artykułu;
- tłumaczenie tekstu stałego w językach wskazanych w akapicie drugim niniejszego artykułu, o ile języków tych nie użyto na stronie pierwszej;
- streszczenie artykułów 3, 4, 5 i 7 konwencji, przynajmniej w języku władzy, która wydaje odpis.

Każde Państwo przystępujące do niniejszej konwencji przekazuje Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, podczas składania swego aktu przystąpienia, tłumaczenie na swój lub swoje języki urzędowe stałego tekstu oraz znaczenia symboli.

Tłumaczenie to Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej przekazuje Umawiającym się Państwom oraz Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Każde z Umawiających się Państw będzie mogło dołączyć to tłumaczenie do odpisów wydawanych przez jego władze.

Artykuł  7

Jeśli treść aktu nie umożliwia wypełnienia danej rubryki lub części odpisu skróconego, rubrykę tę lub część odpisu należy uczynić niewykorzystaną poprzez zakreskowanie.

Artykuł  8

Odpisy zawierają datę wydania oraz są opatrzone podpisem i pieczęcią władzy, która je wydała. Mają one taką samą wartość, jak odpisy wydane zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w Państwie, z którego pochodzą.

Są one uznawane bez legalizacji lub równoważnej formalności na terytorium każdego z Państw, związanych niniejszą konwencją.

Artykuł  9

Z zastrzeżeniem postanowień umów międzynarodowych dotyczących bezpłatnego wydawania odpisów zupełnych lub skróconych aktów stanu cywilnego, za odpisy wydawane w wykonaniu niniejszej konwencji nie można pobierać opłat wyższych od tych, jakie pobierane są za odpisy wydawane na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego obowiązującego w Państwie, z którego pochodzą.

Artykuł  10

Niniejsza konwencja nie stanowi przeszkody w uzyskiwaniu odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego kraju, w którym te akty zostały sporządzone lub transkrybowane.

Artykuł  11

Każde z Umawiających się Państw może oświadczyć podczas podpisywania, notyfikacji przewidzianej w artykule 12 lub przystąpienia, że zastrzega sobie prawo niestosowania niniejszej konwencji do odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci przysposobionych.

Artykuł  12

Umawiające się Państwa notyfikują Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej wypełnienie procedur wymaganych przez ich Konstytucję dla stosowania na ich terytorium niniejszej konwencji.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej zawiadamia Umawiające się Państwa oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego o każdej notyfikacji dokonanej zgodnie z akapitem poprzednim.

Artykuł  13

Niniejsza konwencja wejdzie w życie trzydziestego dnia następującego po dacie złożenia piątej notyfikacji i od tego dnia obowiązuje pomiędzy pięcioma Państwami, które dopełniły tej formalności.

W stosunku do każdego Umawiającego się Państwa, które dopełni później formalności przewidzianej w artykule poprzednim, niniejsza konwencja zacznie obowiązywać trzydziestego dnia następującego po dacie złożenia jego notyfikacji.

Po wejściu w życie niniejszej konwencji, Rząd - depozytariusz przekazuje jej tekst Sekretariatowi Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania i publikacji, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  14

Konwencja dotycząca wydawania niektórych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego przeznaczonych za granicę, podpisana w Paryżu dnia 27 września 1956 r., przestaje obowiązywać pomiędzy Państwami, w stosunku do których wejdzie w życie niniejsza konwencja.

Artykuł  15

Zastrzeżenie, o którym mowa w artykule 11, można w każdym czasie wycofać w całości lub w części. Wycofanie jest notyfikowane Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej powiadamia Umawiające się Państwa oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego o każdej notyfikacji, o której mowa w akapicie poprzedzającym.

Artykuł  16

Niniejsza konwencja ma w pełni zastosowanie na całym terytorium europejskim każdego Umawiającego się Państwa.

Każde Państwo może podczas podpisania, ratyfikacji, przystąpienia lub później oświadczyć, w drodze notyfikacji skierowanej do Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, że postanowienia niniejszej konwencji będą miały zastosowanie na jednym lub wielu jego terytoriach nieeuropejskich albo w Państwie lub terytoriach, za których stosunki międzynarodowe odpowiada to Państwo. Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej powiadamia o tej notyfikacji każde z Umawiających się Państw oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego. Postanowienia niniejszej konwencji zaczną obowiązywać na terytorium lub terytoriach wskazanych w notyfikacji sześćdziesiątego dnia następującego po dacie otrzymania tej notyfikacji przez Radę Federalną Konfederacji Szwajcarskiej.

Każde Państwo, które złożyło oświadczenie zgodnie z postanowieniami akapitu 2 niniejszego artykułu, może następnie w każdym czasie oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, że niniejsza konwencja przestaje obowiązywać w stosunku do jednego lub wielu Państw albo terytoriów wskazanych w oświadczeniu.

Rada Federalna Konfederacji Szwajcarskiej powiadamia o nowej notyfikacji każde Umawiające się Państwo oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Konwencja przestaje obowiązywać na danym terytorium sześćdziesiątego dnia następującego po dacie otrzymania tej notyfikacji przez Radę Federalną Konfederacji Szwajcarskiej.

Artykuł  17

Każde Państwo może przystąpić do niniejszej konwencji po jej wejściu w życie. Akt przystąpienia składa się w Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, która powiadamia wszystkie Umawiające się Państwa oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego o każdym złożeniu aktu przystąpienia. Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Państwa przystępującego trzydziestego dnia następującego po dacie złożenia aktu przystąpienia.

Artykuł  18

Niniejsza konwencja jest zawarta na czas nieokreślony. Każde z Umawiających się Państw ma prawo do wypowiedzenia jej w każdym czasie, poprzez pisemną notyfikację skierowaną do Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, która powiadomi o tym inne Umawiające się Państwa oraz Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

Prawo do wypowiedzenia nie może być wykorzystane przez Państwo przed upływem jednego roku licząc od daty, kiedy konwencja weszła w życie w stosunku do niego.

Wypowiedzenie staje się skuteczne w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Federalną Konfederacji Szwajcarskiej notyfikacji przewidzianej w akapicie pierwszym niniejszego artykułu.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani przedstawiciele, należycie w tym celu upoważnieni, niniejszą konwencję podpisali.

SPORZĄDZONO w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rady Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej i którego uwierzytelniona kopia zostanie przekazana drogą dyplomatyczną każdemu z Umawiających się Państw oraz Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego.

ODPIS SKRÓCONY AKTU URODZENIA NR

formularz

ODPIS SKRÓCONY AKTU MAŁŻEŃSTWA NR

formularz

ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU NR

formularz

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
- Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej konwencji,
- postanowienia konwencji są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 21 sierpnia 2003 r.