Art. 11. - Konwencja Międzynarodowa, dotycząca ruchu drogowego. Paryż.1926.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1930 r.
Artykuł  11.
a)
Państwa, które nie podpisały niniejszej Konwencji, będą mogły do niej przystąpić.
b)
Przystąpienie nastąpi przez przesłanie drogą dyplomatyczną Rządowi Francuskiemu aktu przystąpienia, który zostanie złożony w archiwach tego Rządu.
c)
Rząd ten prześle niezwłocznie wszystkim innym układającym się Państwom poświadczony odpis notyfikacji, jak również aktu. przystąpienia, podając datę otrzymania notyfikacjii.