Art. 10. - Konwencja Międzynarodowa, dotycząca ruchu drogowego. Paryż.1926.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1930 r.
Artykuł  10.
a)
Konwencja niniejsza stosuje się z samego prawa jedynie do krajów macierzystych układających się Państw.
b)
Jeżeli które z układających się Państw życzy sobie wprowadzić ją w życie w swoich kolonjach, posiadłościach, protektoratach, terytoriach zamorskich, lub terytorjach pozostających pod jego mandatem, to zamiar ten zostanie wzmiankowany w samym dokumencie ratyfikacyjnym, lub będzie przedmiotem specjalnej pisemnej notyfikacji, skierowanej do Rządu Francuskiego, która zostanie złożona w archiwach tegoż Rządu. O ile Państwo zgłaszające obierze ten ostatni sposób postępowania, to Rząd Francuski prześle niezwłocznie wszystkim innym układającym się Państwom poświadczony za zgodność odpis notyfikacji, podając datę jej otrzymania.