Art. 35. - Konwencja międzynarodowa dotycząca opjum. Genewa.1925.02.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.920

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1951 r.
Art.  35.  10

Począwszy od 30 września 1925 roku każde Państwo, reprezentowane na Konferencji, na której niniejsza Konwencja została opracowana, a nie będące jej sygnatariuszem, każdy Członek Narodów Zjednoczonych lub każde Państwo, nie będące członkiem, wzmiankowane w artykule 34, będzie mogło przystąpić do niniejszej Konwencji.

Przystąpienie to będzie dokonane przy pomocy dokumentu, zakomunikowanego Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, a który zostanie złożony w archiwum Sekretarjatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny zawiadomi natychmiast o tym złożeniu Członków Narodów Zjednoczonych, będących sygnatariuszami Konwencji, oraz inne Państwa, będące sygnatariuszami, a nie będące członkami, wymienione w artykule 34, jak również Państwa, które przystąpiły.

10 Art. 35 zmieniony przez pkt 2 umowy międzynarodowej z dnia 11 grudnia 1946 r. (Dz.U.52.9.50) zmieniającej nin. umowę z dniem 6 sierpnia 1951 r.