Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem. Paryż.1875.05.20. Międzynarodowa Konwencja dodatkowa, wprowadzająca zmiany do wymienionej Konwencji i Regulaminu. Sevres 1921.10.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.87.608

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 1925 r.

KONWENCJA
dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem,
podpisana w Paryżu dnia 20 maja 1875 r.

(Przystąpienie zgłoszone zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1925 r. - Dz. U. R. P. Nr 36 poz. 241).

1. KONWENCJA.

Jego Królewska Mość Król Belgów, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki, Jego Cesarska Mość Cesarz Austrjacko-Węgierski, Jego Cesarska Mość Cesarz Brazylijski, Jego Ekscelencja Prezydent Konfederacji Argentyńskiej, Jego Królewska Mość Król Duński, Jego Królewska Mość Król Hiszpański, Jego Ekscelencja Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Francuskiej, Jego Królewska Mość Król Włoski, Jego Ekscelencja Prezydent Peru, Jego Królewska Mość Król Portugalski i Algarwejski, Jego Cesarska Mość Cesarz Wszechrosyjski, Jego Królewska Mość Król Szwedzki i Norweski, Jego Ekscelencja Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej, Jego Cesarska Mość Cesarz Ottomański i Jego Ekscelencja Prezydent Republiki Wenezueli,

pragnąc zapewnić ujednostajnienie międzynarodowe i udoskonalenie systemu metrycznego, postanowili zawrzeć Konwencję w tym celu, i mianowali na swych pełnomocników: (pominięto),

którzy po przedstawieniu sobie pełnomocnictw, uznanych za wystawione w dobrej i należytej formie, postanowili co następuje:

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się założyć i utrzymywać na koszt wspólny międzynarodowe Biuro Miar (Bureau international des Poids et Mesures), naukowe i stałe, z siedzibą w Paryżu.

Rząd francuski zastosuje zarządzenia niezbędne do ułatwienia kupna albo, jeżeli wypadnie, budowy gmachu, przeznaczonego do tego celu, na warunkach, określonych przez Regulamin, załączony do niniejszej Konwencji.

Biuro międzynarodowe będzie czynne pod wyłącznem kierownictwem i nadzorem międzynarodowego Komitetu Miar (Comite international des Poids et Mesures), podlegającego autorytetowi ogólnej Konferencji Miar (Conference generale des Poids et Mesures), składającej się z delegatów wszystkich układających się Rządów.

Przewodniczącym ogólnej Konferencji Miar jest urzędujący przewodniczący Akademji Nauk w Paryżu.

Organizacja Biura, skład i kompetencja Komitetu miedzynarodowego i ogólnej Konferencji Miar są określone przez Regulamin, dołączony do niniejszej Konwencji.

Biuro międzynarodowe Miar zajmuje się:

1-o wszelkiemi porównaniami i sprawdzaniami nowych prototypów Metra i Kilograma;

2-o przechowywaniem prototypów międzynarodowych;

3-o okresowem porównywaniem wzorców państwowych z prototypami międzynarodowemi i z ich kopjami (świadkami), jak również i termometrów normalnych;

4-o porównywaniem nowych prototypów z podstawowemi wzorcami miar metrycznych, używanych w różnych krajach i w naukach;

5-o wzorcowaniem i porównywaniem przymiarów geodezyjnych;

6-o porównywaniem dokładnych wzorców i podziałek, których sprawdzenia zażądają Rządy, towarzystwa naukowe, albo nawet artyści lub uczeni.

Personel Biura będzie się składał z dyrektora, dwóch adjunktów i z niezbędnej ilości pracowników.

Z chwilą ukończenia porównywania nowych prototypów i podziału prototypów między Państwa, personel Biura zostanie odpowiednio zmniejszony.

Mianowania personelu Biura będą przez Komitet międzynarodowy podawane do wiadomości Rządów Wysokich Układających się Stron.

Prototypy międzynarodowe Metra i Kilograma, jak również i ich kopje (świadki) pozostaną złożone w Biurze; dostęp do miejsca przechowywania będzie rezerwowany wyłącznie dla Komitetu międzynarodowego.

Wszystkie wydatki na założenie i urządzenie Biura międzynarodowego Miar, jak również i coroczne wydatki na utrzymanie i wydatki Komitetu, będą pokryte przez wpłaty układających się Państw, obliczone zapomocą skali, opartej na obecnym stanie liczebnym ludności tych Państw.

Sumy, przedstawiające wpłatę każdego z układających się Państw, będą wnoszone z początkiem każdego roku za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji do "Caisse des depots et consignations" w Paryżu, skąd będą pobierane w miarę potrzeby na zlecenie dyrektora Biura.

Rządy, które skorzystają z zastrzeżonej dla każdego Państwa możności przystąpienia do niniejszej Konwencji, będą obowiązane do złożenia opłaty wpisowej, której wysokość będzie określona przez Komitet na podstawach, podanych w art. 9, a które będą użytkowane dla ulepszenia materjału naukowego Biura.

Wysokie Układające się Strony zastrzegają sobie możność wniesienia do niniejszej Konwencji za wzajemnem porozumieniem wszekich zmian, których użyteczność wykaże doświadczenie.

Po upływie terminu 12 lat niniejsza Konwencja będzie mogła być wypowiedziana pzez którąkolwiek z Wysokich Układających się Stron.

Rząd, który skorzysta z możności uchylenia się od mocy obowiązującej Konwencji, winien zawiadomić na rok zgóry o swoim zamiarze i tem samem zrzeknie się wszelkich praw spółwłasności prototypów międzynarodowych i Biura.

Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana na podstawie praw konstytucyjnych, mających moc obowiązującą w każdem Państwie; ratyfikacje będą wymienione w Paryżu w przeciągu sześciu miesięcy, albo, o ile będzie możliwe, wcześniej. Będzie ona wykonana od dnia 1 stycznia 1876 roku.

Na dowód czego odpowiedni pełnomocnicy podpisali ją i przyłożyli swe pieczęcie.

Paryż, 20 maja 1875 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

do Konwencji Metrycznej z 1875 r.

(Zmodyfikowany zgodnie z decyzjami, powziętemi na Ogólnych Konferencjach Miar z 1907 r. i 1913 r.).

Art. 1.

Biuro międzynarodowe Miar będzie się mieściło w specjalnym gmachu, dającym niezbędne gwarancje spokoju i stałości. Gmach ten, poza lokalem, przeznaczonym na przechowywanie prototypów, zawierać będzie sale dla umieszczenia komparatorów i wag, laboratorjum bibljotekę, archiwum, pracownię dla funkcjonarjuszów oraz mieszkania dla personelu straży i służby.

Art. 2.

Komitet międzynarodowy ma sobie poruczone nabycie tego gmachu, oraz przystosowanie go i zainstalowanie urządzeń, odpowiadających jego przeznaczeniu.

W wypadku, o ileby Komitet nie mógł nabyć odpowiedniego gmachu, gmach ten będzie wybudowany pod kierownictwem Komitetu i według jego planów.

Art. 3.

Rząd francuski, na prośbę Komitetu międzynarodowego wyda niezbędne zarządzenia, ażeby Biuro zostało uznane za instytucję użyteczności publicznej.

Art. 4.

Komitet międzynarodowy poleci wykonać niezbędne przyrządy, jak: komparatory dla wzorców kreskowych i końcowych, aparat dla określań bezwzględnej rozszerzalności, wagi dla odważań w powietrzu i w próżni, komparatory dla przymiarów geodezyjnych itd.

Art. 5.

Koszta nabycia względnie budowy gmachu oraz wydatki, związane z instalacją i nabyciem instrumentów i przyrządów, nie mogą przekroczyć sumy 400.000 franków.

Art. 6.

Uposażenie roczne Biura międzynarodowego składa się z dwóch pozycyj: stałej i uzupełniającej.

Pozycja stała wynosi 100.000 franków. Obciąża ona wszystkie Państwa i kolonje autonomiczne, które przystąpiły do Konwencji Metrycznej przed piątą ogólną Konferencją. Część uzupełniająca składa się ze składek Państw i Kolonij autonomicznych, które przystąpiły do Konwencji po odbyciu się powyższej Konferencji ogólnej. Komitet jest obowiązany na wniosek dyrektora sporządzać budżet roczny, nie przekraczając sumy, ustalonej zgodnie z postanowieniami, zawArtemi w dwóch powyższych ustępach. Budżet ten jest podawany co rok do wiadomości Rządów Wysokich Układających się Stron w specjalnym raporcie finansowym.

W razie, gdyby Komitet uważał za stosowne wprowadzenie pewnej zmiany, bądź w uposażeniu rocznem, bądź w sposobie obliczania składek, określonych przez Artykuł 20 niniejszego Regulaminu, powinien projekt tej zmiany przedłożyć Rządom w ten sposób, by miały dosyć czasu na udzielenie swoim delegatom stosownych instrukcyj na następną ogólną Konferencję, żeby ona miała możność obradować w sposób prawomocny. Decyzja będzie ważna tylko wtedy, jeżeli żadne z układających się Państw nie wyrazi przeciwnej opinji.

Art. 7.

Konferencja ogólna, wymieniona w Art. 3 Konwencji, zbierać się będzie w Paryżu na zaproszenie Komitetu międzynarodowego, co najmniej raz na 6 lat.

Konferencja ma za zadanie omawiać i przeprowadzać niezbędne zarządzenia celem rozpowszechniania i udoskonalania Systemu metrycznego, jak również zatwierdzać nowe podstawowe określenia metrologiczne, które powstały w odstępach czasu między posiedzeniami. Konferencja otrzymuje raport Komitetu międzynarodowego o dokonanych pracach oraz przystępuje do odnowienia połowy członków Komitetu międzynarodowego przez tajne głosowanie. Głosowanie w łonie Konferencji generalnej odbywa się przez przedstawicieli Państw; każde Państwo ma prawo do jednego głosu.

Członkowie Komitetu międzynarodowego z urzędu zasiadają na zebraniach Konferencji; mogą oni być jednocześnie delegatami swych Rządów.

Art. 8.

Komitet międzynarodowy, wymieniony w Art. 3 Konwencji, będzie się składał z 14 członków, należących do różnych Państw.

Po raz pierwszy będzie on utworzony z 12 członków dawnego Komitetu stałego Komisji międzynarodowej z roku 1872 i z dwóch delegatów, którzy w czasie mianowania Komitetu stałego otrzymali największą ilość głosów poza członkami wybranymi. Przy odnowieniu połowy Komitetu międzynarodowego ustępować będą przedewszystkiem ci, którzy zostali prowizorycznie wybrani na wakujące miejsca w przerwie pomiędzy dwoma posiedzeniami Konferencji; inni będą wyznaczeni przez losowanie.

Członkowie ustępujący mogą być ponownie wybrani.

Art. 9.

Komitet międzynarodowy kieruje pracami, dotyczącemi sprawdzania nowych prototypów i wogóle wszystkiemi pracami metrologicznemi, które Wysokie Układające się Strony zdecydują wspólnie wykonać.

Pozatem obowiązany jest czuwać nad zachowaniem prototypów międzynarodowych.

Art. 10.

Komitet międzynarodowy zawiązuje się, wybierając z pośród siebie przez tajne głosowanie swego przewodniczącego i sekretarza. Mianowania te są podawane do wiadomości Rządom Wysokich Układających się Stron.

Przewodniczący i sekretarz Komitetu, jak również dyrektor Biura muszą należeć do różnych krajów.

Po ukonstytuowaniu się, Komitet może przystępować do nowych wyborów, lub też mianowań, dopiero po upływie trzech miesięcy po zawiadomieniu o tem przez Biuro Komitetu wszystkich członków.

Art. 11.

Aż do czasu, kiedy nowe prototypy zostaną wykończone i rozdzielone, Komitet będzie się zbierał przynajmniej raz do roku; później posiedzenia mają się odbywać przynajmniej co dwa lata.

Art. 12.

Uchwały Komitetu zapadają większością głosów; w razie podziału głosów, głos przewodniczącego ma znaczenie decydujące. Uchwały są ważne, o ile liczba członków obecnych wynosi co najmniej o jeden więcej od połowy liczby wszystkich członków Komitetu.

Z zastrzeżeniem tego warunku, nieobecni członkowie są uprawnieni przekazać swoje głosy członkom obecnym, którzy winni udowodnić to przekazanie. Tak samo rzecz się ma z mianowaniami, zapomocą tajnego głosowania.

Art. 13.

W przerwach między posiedzeniami Komitet ma prawo porozumiewać się zapomocą korespondencji.

W tym wypadku, aby uchwała była pełnomocna, jest konieczne, by wszyscy członkowie Komitetu zostali wezwani do wypowiedzenia swego poglądu.

Art. 14.

Komitet międzynarodowy Miar obsadza prowizorycznie wakanse, które się w jego łonie utworzyły; wyborów dokonywa się wtedy przez korespondencję, przyczem każdy członek jest wezwany do wzięcia w nich udziału.

Art. 15.

Komitet międzynarodowy wypracuje szczegółowy regulamin organizacji i prac Biura oraz ustali taryfy opłat za nadprogramowe prace, przewidziane przez Art. 6 Konwencji.

Opłaty te będą przeznaczone na udoskonalenie materjału naukowego Biura.

Art. 16.

Komitet międzynarodowy porozumiewać się będzie z Rządami Wysokich Układających się Stron za pośrednictwem ich przedstawicieli dyplomatycznych w Paryżu.

We wszystkich sprawach, których rozwiązanie będzie należało do kompetencji administracji francuskiej, Komitet będzie się zwracał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji.

Art. 17.

Dyrektor Biura i jego zastępcy są mianowani przez Komitet międzynarodowy zapomocą tajnego głosowania.

Urzędnicy są mianowani przez dyrektora.

Dyrektor ma w łonie Komitetu głos doradczy.

Art. 18.

Dyrektor ma prawo wstępu do miejsca przechowywania prototypów międzynarodowych Metra i Kilograma jedynie na podstawie decyzji Komitetu i w obecności dwóch jego członków.

Miejsce przechowywania prototypów będzie się otwierało trzema kluczami, z których jeden będzie w posiadaniu dyrektora Archiwów Francji, drugi - przewodniczącego Komitetu, a trzeci - dyrektora Biura. Do zwykłych prac porównawczych Biura używane będą jedynie wzorce z kategorji prototypów państwowych.

Art. 19.

Dyrektor Biura winien na każde posiedzenie Komitetu przedłożyć:

1) Raport finansowy z rachunków poprzednich okresów obrachunkowych, z którego po sprawdzeniu będzie kwitowany,

2) Raport o stanie inwentarza,

3) Raport ogólny o pracach, dokonanych od czasu poprzedniego posiedzenia.

Biuro Komitetu międzynarodowego prześle wszystkim Rządom Wysokich Układających się Stron roczny raport ze stanu administracyjnego i finansowego Urzędu, zawierający preliminarz wydatków okresu przyszłego oraz wykaz udziałów składkowych układających się Państw.

Przewodniczący Komitetu zda Konferencji ogólnej sprawozdanie z prac, wykonanych od czasu jej ostatniego posiedzenia.

Raporty i publikacje Komitetu i Biura będą redagowane w języku francuskim i komunikowane Rządom Wysokich Układających się Stron.

Art. 20.

Skalę składek o której jest mowa w art. 9 Konwencji, ustala się odnośnie do pozycji stałej na podstawie uposażenia w wysokości 100.000 franków, wskazanego w art. 6 niniejszego Regulaminu, oraz na podstawie stanu ludności; składka normalna każdego Państwa nie może być mniejsza niż 500 franków, ani też nie może przekraczać sumy 15.000 franków bez względu na stan liczebny ludności.

Dla ustalenia tej skali określa się przedewszystkiem, które z Państw odpowiadają warunkom, przewidzianym dla minimum lub dla maximum, poczem pozostałą sumę składkową dzieli się między inne Państwa w stosunku do liczebnego stanu ludności.

W ten sposób obliczone składki obowiązują na okres czasu, zawArty pomiędzy dwiema następującemi po sobie Konferencjami ogólnemi, i mogą być zmieniane w międzyczasie tylko w następujących wypadkach:

a)
jeżeli jedno z Państw, należących do Konwencji w ciągu trzech po sobie następujących lat nie dokonało wpłaty i
b)
jeżeli odwrotnie, Państwo, które poprzednio zalegało w ciągu zgórą trzech lat, wpłaciło swe zaległe składki; w tym ostatnim wypadku należy zwrócić innym Państwom uskutecznione przez nie zaliczki.

Składka uzupełniająca jest obliczona na tejże podstawie zaludnienia i równa się tej, jaką Państwa, które wcześniej przystąpiły do Konwencji, płacą w podobnych warunkach.

Jeżeli Państwo, przystępując do Konwencji, zechce rozciągnąć korzystanie z niej na jedną lub więcej ze swych Kolonij nieautonomicznych, liczba ludności tych Kolonij będzie przy obliczaniu skali składek dodana do ludności danego Państwa.

Jeżeli Kolonja, uznana za autonomiczną, zechce przystąpić do Konwencji, to będzie uważana przy przystępowaniu, stosownie do decyzji Metropolji, bądź jako przynależna do niej, bądź jako Państwo układające się.

Art. 21.

Koszta sporządzenia prototypów międzynarodowych, jako też i wzorców i kopij, przeznaczonych do towarzyszenia im, Wysokie Układające się Strony będą ponosiły według skali, ustalonej w poprzednim artykule.

Koszta porównania i sprawdzania wzorców, na skutek prośby Państw, nie należących do Konwencji, będą regulowane przez Komitet stosownie do taryfy opłat w myśl Art. 15 Regulaminu.

Art. 22.

Niniejszy Regulamin ma moc obowiązującą równą Konwencji, której jest załącznikiem.

Międzynarodowa Konwencja wprowadzająca zmiany do:

1)
Konwencji, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., w przedmiocie zapewnienia międzynarodowego ujednostajnienia i udoskonalenia Systemu metrycznego,
2)
Regulaminu, dołączonego do tej Konwencji.

Zawarta pomiędzy:

Niemcami, Republiką Argentyńską, Austrją, Belgią, Brazylją, Bułgarją, Kanadą, Chili, Danją, Hiszpanją, Stanami Zjednoczonemi Ameryki, Finlandją, Francją, Wielką Brytanją, Węgrami, Włochami, Japonją, Meksykiem, Norwegją, Peru, Portugalją, Rumunją, Państwem Serbów, Kroatów i Słoweńców, Sjamem, Szwecją, Szwajcarją i Urugwajem.

Niżej podpisani pełnomocnicy Rządów Krajów wyżej wymienionych, zebrawszy się na Konferencji w Paryżu, zgodzili się na to, co następuje:

Art. 1.

Artykuły 7 i 8 Konwencji z dnia 20 maja 1875 r. są zastąpione przez następujące postanowienia:

Art. 7. Po przeprowadzeniu przez Komitet prac nad skoordynowaniem pomiarów, dotyczących jednostek elektrycznych i po powzięciu przez Konferencję generalną jednogłośnej uchwały w tym przedmiocie, Biuro będzie obowiązane ustanowić i przechowywać wzorce jednostek elektrycznych i ich kopje zastępcze, jak również porównywać z temi wzorcami państwowe wzorce lub inne wzorce o wysokiej dokładności.

Biuro obowiązane jest, oprócz tego, do dokonywania odnośnych określeń stałych fizycznych, których dokładniejsza znajomość przyczynić się może do podniesienia dokładności i do zapewnienia większego ujednostajnienia w dziedzinach, do których należą jednostki wyżej wymienione (Art. 6 i 1-szy ust. art. 7-go).

Obowiązane jest ono wreszcie do podjęcia prac celem skoordynowania określeń analogicznych, dokonanych w innych instytutach.

Art. 8. Prototypy i wzorce międzynarodowe, jak również ich kopje zastępcze, zostaną złożone w Biurze; dostęp do lokalu, w którym są one złożone, zastrzeżony jest jedynie międzynarodowemu Komitetowi.

Art. 2.

Artykuły: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 i 20-ty Regulaminu, dołączonego do Konwencji z dnia 20 maja 1875 r., są zastąpione przez następujące postanowienia:

Art. 6. Uposażenie roczne Biura międzynarodowego składa się z dwóch pozycyj: stałej i uzupełniającej.

Pozycja stała wynosi w zasadzie 250,000 franków, lecz może być podniesiona do 300,000 franków na podstawie jednogłośnej uchwały Komitetu. Obciąża ona wszystkie Państwa i Kolonje autonomiczne, które przystąpiły do Konwencji Metrycznej przed szóstą ogólną Konferencją.

Uzupełniająca część jest utworzona ze składek Państw i Kolonij autonomicznych które przystąpiły do Konwencji po odbyciu się powyższej Konferencji ogólnej.

Komitet jest obowiązany na wniosek dyrektora sporządzać budżet roczny, nie przekraczając sumy, ustalonej zgodnie z postanowieniami, zawArtemi w dwóch powyższych ustępach. Budżet ten co rok jest podawany do wiadomości Rządów Wysokich Układających się Stron w specjalnym Raporcie finansowym.

W razie, gdyby Komitet uważał za stosowne bądź powiększyć ponad 300,000 fr. pozycją stałą rocznego uposażenia, bądź zmienić sposób obliczania składek, określony przez Artykuł 20 niniejszego Regulaminu, powinien on zawiadomić o tem Rządy w ten sposób, by miały dosyć czasu na udzielenie swoim delegatom niezbędnych instrukcyj na następną ogólną Konferencję, ażeby ta miała możność obradować w sposób prawomocny. Decyzja będzie ważna tylko wtedy, jeżeli żadne z układających się Państw nie wyraziło lub nie wyrazi przeciwnej opinji.

Jeżeli jedno z Państw nie uiści swojej składki w przeciągu lat trzech, zostaje ona podzielona pomiędzy inne Państwa, jako zaliczka na ich własne składki. Sumy dodatkowe, wpłacone w ten sposób przez Państwa dla uzupełnienia uposażenia Biura, są uważane jako zaliczka dla opóźniającego się Państwa i są zwracane, jeżeli to Państwo spłaci zalegające składki.

Korzyści i prerogatywy, które daje należenie do Konwencji Metrycznej, są zawieszone w stosunku do Państw dłużnych od trzech lat.

Po upływie nowego okresu trzyletniego Państwo zalegające zostaje wyłączone z Konwencji, a podział składek jest ustanowiony zgodnie z Art. 20 niniejszego Regulaminu.

Art. 8. Komitet międzynarodowy, wymieniony w art. 3 Konwencji, będzie się składał z osiemnastu członków, należących każdy do innego Państwa.

Przy wznowieniu połowy składu osobistego Komitetu międzynarodowego najpierw ustąpią ci członkowie, którzy w razie wakansu zostali wybrani prowizorycznie w przerwie między dwiema sesjami Konferencji; inni zostaną wyznaczeni przez wylosowanie. Członkowie ustępujący są obieralni ponownie.

Art. 9. Komitet międzynarodowy zawiązuje się, wybierając z pośród siebie przez tajne głosowanie swego przewodniczącego i sekretarza. Mianowania te są podawane do wiadomości Rządom Wysokich Układających się Stron.

Przewodniczący i sekretarz Komitetu, jak również dyrektor Biura, muszą należeć do różnych krajów.

Po ukonstytuowaniu się Komitet może przystępować do nowych wyborów lub też mianowań dopiero po upływie trzech miesięcy od dnia zawiadomienia wszystkich członków o wakansie, który spowodował głosowanie.

Art. 10. Komitet międzynarodowy kieruje wszystkiemi pracami metrologicznemi, które Wysokie Układające się Strony postanowią wykonać wspólnie. Ma pozatem polecony sobie nadzór nad przechowywaniem prototypów i wzorców międzynarodowych. Może wreszcie ustanowić współdziałanie specjalistów w zagadnieniach metrologji i koordynować wyniki ich prac.

Art. 11. Komitet będzie się zbierał co najmniej raz na dwa lata.

Art. 12. Głosowania w łonie Komitetu odbywają się większością głosów; w razie podziału głosów, głos przewodniczącego ma znaczenie decydujące. Uchwały są ważne, o ile liczba członków obecnych wynosi co najmniej połowę członków wybranych, którzy tworzą skład Komitetu.

Z zachowaniem tego warunku, nieobecni członkowie są uprawnieni przekazać swoje głosy członkom obecnym, którzy winni udowodnić to przekazanie. Tak samo rzecz się ma z mianowaniami, za pomocą tajnego głosowania. Dyrektor Biura ma głos doradczy w łonie Komitetu.

Art. 15. Komitet międzynarodowy opracuje szczegółowy regulamin organizacji i prac Biura oraz ustali opłaty za nadprogramowe prace, przewidziane przez art. 6 i 7 Konwencji.

Opłaty te będą przeznaczone dla udoskonalenia materjału naukowego Biura. Pewna suma będzie mogła być podnoszona corocznie na rzecz Kasy Emerytalnej z sumy ogólnej opłat, otrzymanych przez Biuro.

Art. 17. Regulamin, ustalony przez Komitet, określi maximum składu dla każdej z kategoryj personelu Biura.

Dyrektor i jego zastępcy będą mianowani przez Komitet międzynarodowy zapomocą tajnego głosowania. Mianowanie ich będzie notyfikowane Rządom Wysokich Układających się Stron. Dyrektor zamianuje innych członków personelu w granicach, ustalonych przez regulamin wymieniony w 1-szym ustępie niniejszego Artykułu.

Art. 18. Dyrektor ma prawo wstępu do miejsca przechowywania prototypów międzynarodowych - jedynie na podstawie decyzji Komitetu i w obecności przynajmniej jednego z jego członków.

Miejsce przechowywania prototypów można będzie otwierać jedynie zapomocą trzech kluczy, z których jeden będzie w posiadaniu dyrektora Archiwów Francji, drugi - przewodniczącego Komitetu, a trzeci - dyrektora Biura.

Do zwykłych prac porównawczych Biura używane będą jedynie wzorce z kategorji prototypów państwowych.

Art. 20. Skalę składek, o której jest mowa w art. 9 Konwencji, ustala się odnośnie do pozycji stałej na podstawie uposażenia, wskazanego w art. 6 niniejszego Regulaminu, oraz na podstawie stanu ludności; składka normalna każdego Państwa nie może być mniejsza niż pięć tysiącznych, ani też nie może przekraczać piętnastu setnych ogólnego uposażenia bez względu na ilość ludności.

Dla ustalenia tej skali określa się przedewszystkiem, które z Państw odpowiadają warunkom, przewidzianym dla minimum lub maximum, poczem pozostałą sumę składkową dzieli się między inne Państwa w stosunku prostym do liczebnego stanu ich ludności.

W ten sposób obliczone składki obowiązują na cały okres czasu, zawArtego pomiędzy dwiema następującemi po sobie Konferencjami, i w międzyczasie mogą być zmieniane tylko w następujących wypadkach:

a)
jeżeli jedno z Państw, należących do Konwencji, w ciągu trzech po sobie następujących lat nie dokonało wpłaty;
b)
jeżeli odwrotnie, Państwo, które poprzednio zalegało w ciągu zgórą trzech lat, wpłaciło swe zaległe składki; w tym ostatnim wypadku należy zwrócić innym Państwom uskutecznione przez nie zaliczki.

Składka uzupełniająca jest obliczona na tej samej podstawie zaludnienia i równa się tej, jaką Państwa, które wcześniej przystąpiły do Konwencji, płacą w podobnych warunkach.

Jeżeli Państwo, które przystąpiło do Konwencji, zechce rozciągnąć korzystanie z niej na jedną lub więcej ze swych Kolonij nieautonomicznych, to przy obliczaniu skali składek liczba ludności tych Kolonij będzie dodana do ludności danego Państwa.

Jeżeli Kolonja, uznana za autonomiczną, zechce przystąpić do Konwencji, będzie uważana przy przystępowaniu, stosownie do decyzji Metropolji, bądź jako przynależna do niej, bądź jako Państwo układające się.

Art. 3.

Każde Państwo będzie mogło przystąpić do niniejszej Konwencji, powiadamiając o swem przystąpieniu Rząd francuski, który poinformuje o niem wszystkie Państwa, uczestniczące w Konwencji, oraz Prezesa Międzynarodowego Komitetu Miar.

Każde nowe zgłoszenie przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1875 r. pociągnie za sobą obowiązkowo przystąpienie do niniejszej Konwencji.

Art. 4.

Niniejsza Konwencja będzie ratyfikowana. Każde Mocarstwo prześle w czasie możliwie najkrótszym swój dokument ratyfikacyjny Rządowi francuskiemu, którego staraniem zostaną powiadomione o tem inne Kraje, które podpisały Konwencję. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w archiwach Rządu francuskiego. Niniejsza Konwencja uzyska moc obowiązującą w stosunku do każdego z Krajów podpisujących w dzień złożenia przez te Kraje ich dokumentów ratyfikacyjnych.

Sporządzone w Sevres, dnia 6 października 1921 r. w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu francuskiego, a kopje autentyczne tego egzemplarza będą dostarczone każdemu z Krajów podpisujących.

Wspomniany egzemplarz, noszący wyżej wskazaną datę, będzie mógł być podpisywany do dnia 31 marca 1922 r.

Na dowód czego niżej wymienieni Pełnomocnicy, których pełnomocnictwa uznane zostały jako wystawione w dobrej i należytej formie, podpisali niniejszą Konwencję.