Art. 33. - Konwencja dotycząca statusu uchodźców. Genewa.1951.07.28. - Dz.U.1991.119.515 - OpenLEX

Art. 33. - Konwencja dotycząca statusu uchodźców. Genewa.1951.07.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.119.515

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 1991 r.
Artykuł  33

Zakaz wydalania lub zawracania

1.
Żadne Umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy do granicy terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne.
2.
Nie może powoływać się jednakże na dobrodziejstwo niniejszego postanowienia uchodźca, co do którego istnieją podstawy, aby uznać go za groźnego dla bezpieczeństwa państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństwa tego państwa.