Art. 32. - Konwencja dotycząca statusu uchodźców. Genewa.1951.07.28. - Dz.U.1991.119.515 - OpenLEX

Art. 32. - Konwencja dotycząca statusu uchodźców. Genewa.1951.07.28.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.119.515

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 1991 r.
Artykuł  32

Wydalenie

1.
Umawiające się Państwa nie wydalą uchodźcy, legalnie przebywającego na ich terytoriach, z innych powodów niż bezpieczeństwo państwowe lub porządek publiczny.
2.
Wydalenie takiego uchodźcy może nastąpić jedynie na podstawie decyzji podjętej zgodnie z przewidzianą przez prawo procedurą. Uchodźcy powinno się, chyba że ważne powody bezpieczeństwa państwowego przemawiają przeciwko temu, zezwolić na przedstawienie dowodów na swoje usprawiedliwienie, złożenie odwołania i na posiadanie w tym celu przedstawiciela przed właściwymi władzami lub też przed osobą lub osobami specjalnie do tego wyznaczonymi przez właściwe władze.
3.
Umawiające się Państwa przyznają takiemu uchodźcy rozsądny okres na staranie o legalne przyjęcie w innym państwie. Umawiające się Państwa w tym czasie mają prawo stosowania takich środków, jakie uznają za niezbędne.