Art. 27. - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02. - Dz.U.1935.84.515 - OpenLEX

Art. 27. - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.84.515

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 1990 r.
Artykuł  27. 
1.
Konwencja niniejsza zastąpi w stosunkach pomiędzy krajami związkowemi Konwencję Berneńską z dnia 9 września 1886 i akty, które ją potem kolejno poddały rewizji. Akty poprzednio obowiązujące zachowyją swą moc w stosunkach pomiędzy temi krajami, któreby nie ratyfikowały konwencji niniejszej.
2.
Kraje, w których imieniu konwencja niniejsza jest podpisana, będą mogły zachować nadal korzyści z zastrzeżeń, jakie poczyniły poprzednio, pod warunkiem, że oświadczą o tem przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych.
3.
Kraje, będące obecnie uczestnikami Związku, a w których imieniu konwencja niniejsza nie będzie podpisana, będą mogły do niej przystąpić potem w każdym czasie. W tym przypadu będą mogły korzystać z postanowień poprzedniego ustępu.