Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.156 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób i tryb kontroli przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.3)), oraz zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, zwanej dalej "kontrolą";
2) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli oraz rodzaje dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością podlegającą kontroli, wzory tej dokumentacji, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;
3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanych dalej odpowiednio "zgłoszeniem" lub "informacją".
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) podmiot - podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
2) ustawa - ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
3) gry hazardowe - gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2 ustawy;
4) imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej - zaświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
§  3.
1. Kontrola jest wykonywana doraźnie i polega na:
1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;
2) kontroli dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń związanych z działalnością objętą kontrolą;
3) kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku od gier.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może polegać w szczególności na udziale funkcjonariusza celnego w:
1) otwarciu i zamknięciu stołów do gry w kasynie gry;
2) obliczaniu rezultatów gier na stołach do gier i na automatach;
3) obliczaniu przychodów z gier na automatach;
4) rozliczeniu żetonów i pieniądza gotówkowego w kasynie gry.
§  4. Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są:
1) dokumenty wydawane, zatwierdzane lub poświadczane przez organy Służby Celnej:
a) decyzje, w tym koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych,
b) postanowienia,
c) regulaminy,
d) świadectwa zawodowe,
e) poświadczenia rejestracji automatów i urządzeń do gier,
f) ewidencje imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,
g) rejestry napiwków w kasynie gry,
h) protokoły;
2) decyzje i postanowienia wydawane przez inne niż wymienione w pkt 1 organy;
3) orzeczenia wydawane w sprawach o umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
4) świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier hazardowych;
5) dokumenty potwierdzające dokonanie zabezpieczenia finansowego;
6) druki imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, odpisy imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej;
7) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do automatów i innych urządzeń do gier;
8) opinie techniczne jednostki badającej, która przeprowadziła badania poprzedzające rejestrację automatów lub innych urządzeń do gier;
9) deklaracje lub inne dokumenty dotyczące podatku od gier i dopłat;
10) rejestr gości, o którym mowa w art. 15a ust. 3 ustawy;
11) zapis sygnału audiowizyjnego z audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier w kasynie gry;
12) ewidencje i rejestry związane z urządzaniem gier hazardowych, a także wydruki lub zapisy na informatycznym nośniku danych z tych ewidencji i rejestrów, jeżeli są one prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, oraz dane w formie dokumentów elektronicznych przechowywane w urządzeniu służącym do archiwizacji danych, o którym mowa w art. 15d ust. 3 ustawy, jak również wydruki lub zapisy z tego urządzenia;
13) dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, określony w regulaminie gry oraz w zezwoleniu na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, albo zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy;
14) ekspertyzy, w szczególności automatów i innych urządzeń do gier;
15) dokumenty dotyczące reklamy, promocji oraz informowania o sponsorowaniu gier hazardowych;
16) dokumenty potwierdzające posiadanie zgody krajowych organizatorów sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt na wykorzystanie jego wyników;
17) dokumenty potwierdzające realizację praw i obowiązków uczestników gry hazardowej;
18) dokumenty potwierdzające wykonanie określonych w regulaminie gry hazardowej postanowień dotyczących warunków i zasad gry hazardowej, w tym wygranych, terminów oraz miejsc urządzania i prowadzenia gry hazardowej;
19) dokumenty dotyczące postępowania reklamacyjnego;
20) dokumenty potwierdzające wysokość kapitału gry hazardowej, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych;
21) księgi:
a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym,
b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,
c) eksploatacji automatu do gier;
22) dokumenty dotyczące rozliczenia wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe;
23) dokumenty dotyczące informacji o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju gry pokera oraz o rozliczeniu podatku od gier;
24) dokumenty dotyczące powierzenia innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem gier hazardowych;
25) dokumenty dotyczące struktury kapitału zakładowego;
26) dokumenty dotyczące składu zarządu lub rady nadzorczej;
27) dokumenty dotyczące informacji o funkcjonowaniu podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych, w tym zestawienia danych ekonomiczno-finansowych w zakresie bieżącej działalności tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty;
28) inne niż wymienione w pkt 1-27 dokumenty:
a) faktury, umowy, protokoły, oświadczenia związane z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych,
b) dokumenty potwierdzające dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
c) dokumentacja techniczna strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet,
d) dokumenty potwierdzające prowadzenie transakcji wynikających z zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 15e ustawy.
§  5.
1. Podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne sporządza miesięczną informację o sumie wpłat, sumie wypłaconych lub wydanych wygranych oraz wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeniach o uzyskanej wygranej, odrębnie dla każdego obszaru, na którym przyjmuje zakłady lub wystawia te zaświadczenia, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego informacja dotyczy.
§  6.
1. Podmiot prowadzący kasyno gry:
1) sporządza raport dzienny i miesięczny wpłat, wypłat i rezultatów gier w kasynie gry, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) sporządza miesięczne zestawienie wystawionych i anulowanych w kasynie gry imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej z podaniem numeru i serii zaświadczenia, wysokości wygranej, rodzajów gier i daty wystawienia zaświadczenia.
2. Raport miesięczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący kasyno gry przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 3 dni od zakończenia miesiąca, którego raport i zestawienie dotyczą.
§  7.
1. Podmiot prowadzący salon gry bingo pieniężne:
1) sporządza miesięczną informację o wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży kartonów do gry oraz wysokości kwoty dokonanych wypłat wygranych w salonie gry bingo pieniężne;
2) sporządza miesięczne zestawienie wystawionych i anulowanych w salonie gry bingo pieniężne imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej z podaniem numeru i serii zaświadczenia, wysokości wygranej i daty wystawienia zaświadczenia.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący salon gry bingo pieniężne przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego informacja i zestawienie dotyczą.
§  8.
1. Podmiot urządzający gry liczbowe i grę telebingo sporządza i przesyła informacje o ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przesyła się za okresy kwartalne w terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału, którego informacja dotyczy.
§  9.
1. Dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych czynności związanych z urządzaniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.
2. Wpisów do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu okresu, którego dokumentacja dotyczy.
3. Wpisów do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce "uwagi".
§  10. Dokumentacja, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.
§  11.
1. Zgłoszenie oraz informacja zawierają imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, którego zgłoszenie lub informacja dotyczą, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.
2. Podmiot jest obowiązany do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych w zgłoszeniu lub w załącznikach do zgłoszenia w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
§  12. Podmiot urządzający gry liczbowe, grę telebingo lub zakłady wzajemne sporządza i przesyła zgłoszenia i informacje, odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego.
§  13. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania gry liczbowej i gry telebingo podmiot dołącza wykaz miejsc, w których dokonuje się sprzedaży zakładów lub innych dowodów udziału w grze, z podaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, w których prowadzona będzie sprzedaż.
§  14. W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii pieniężnej wskazuje się również termin rozpoczęcia sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w loterii. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii pieniężnej dołącza się regulamin loterii pieniężnej.
§  15.
1. W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej i gry bingo fantowe określa się również wykaz miejsc, w których będzie prowadzona sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze, z podaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, w których prowadzona będzie sprzedaż.
2. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe dołącza się zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oraz regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe, albo zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy.
§  16.
1. W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii promocyjnej i loterii audioteksowej wskazuje się również opis sposobu uzyskiwania w loterii jej wyniku od przypadku.
2. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii promocyjnej i loterii audioteksowej dołącza się:
1) zezwolenie na urządzanie loterii;
2) regulamin loterii.
§  17. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania zakładów wzajemnych:
1) w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych dołącza się wykaz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych z podaniem adresów oraz godzin otwarcia i zamknięcia tych punktów,
2) przez sieć Internet dołącza się wykaz miejsc wystawiania i anulowania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej

- sporządzony odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego.

§  18. Do zgłoszenia o wznowieniu działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, stosuje się odpowiednio przepisy § 12-17.
§  19.
1. Podmiot urządzający loterię pieniężną przesyła, co najmniej na 14 dni przed planowanym zakończeniem loterii, informację o planowanym terminie jej zakończenia.
2. Podmiot urządzający loterię pieniężną, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii pieniężnej, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii pieniężnej, zawierające:
1) określenie sumy wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w loterii;
2) zestawienie ilości i wysokości uzyskanych wygranych;
3) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.
§  20. Podmiot urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub gry bingo fantowe, zawierające:
1) wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości;
2) określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne;
3) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.
§  21. Podmiot urządzający loterię promocyjną lub loterię audioteksową, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, zawierające:
1) wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości;
2) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.
§  22. Zgłoszenie i informacje oraz załączniki do nich mogą być przesyłane w formie elektronicznej.
§  23. Kontrola działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459), z zastrzeżeniem, że w zakresie art. 134 i 140 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 667, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.

4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SUMIE WPŁAT, SUMIE WYPŁACONYCH LUB WYDANYCH WYGRANYCH ORAZ WYSTAWIONYCH I ANULOWANYCH IMIENNYCH ZAŚWIADCZENIACH O UZYSKANEJ WYGRANEJ

............................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

na obszarze ........................................................... w miesiącu ......................... rok .................

(wpisać właściwy obszar

lub przez sieć Internet)

....................................................................................................................................

(nazwa podmiotu i adres siedziby)

Lp.Adres punktu przyjmowania zakładów wzajemnych lub adres strony internetowejRodzaj przyjmowanych zakładów wzajemnychSuma wpłat

(w zł)

Suma

wygranych

(wypłaconych lub wydanych uczestnikom zakładów wzajemnych, zwróconych stawek)

(w zł)

Wystawione i anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej

(seria i nr zaświadczenia, wysokość wygranej lub określenie wygranej rzeczowej i jej wartości, rodzaj zakładu, data wystawienia/anulowania)

Uwagi
1234567

...................................................... ....................................... ...........................................

(imię, nazwisko i telefon osoby, (miejscowość, data) (podpis przedstawiciela

która sporządziła informację) podmiotu)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

RAPORT DZIENNY/MIESIĘCZNY* WPŁAT, WYPŁAT I REZULTATÓW GIER W KASYNIE GRY w ....................................................... .

................................................................

(pieczątka nagłówkowa podmiotu)

(miejscowość, ulica, numer)

Data: ............................

Lp.Rodzaj gryWpłaty

(w zł)

Suma

(w zł)

Różnica

(5-6)

(w zł)

Korekta wypłat

(żetony wyniesione/ przyniesione) (w zł)

Napiwki

(w zł)

Stan wygranej zakumulowanej na zakończenie dnia/miesiąca*Uwagi
w kasiena stołach i do automatówwpłat (3+4)wypłat

(za zwrócone żetony i wygranych na automatach)

wyszczególnieniekwota
123456789101112
Gry cylindryczne
Gry w karty
Gry w kości
Gry na automatach
Wynik dzienny/miesięczny* kasyna

.......................................... ..............................................

(główny kasjer) (kierownik kasyna gry)

*) niepotrzebne skreślić