Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 7 - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.