[Obowiązek przekazywania Prezesowi Rady Ministrów informacji i dokumentów] - Art. 9. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Obowiązek przekazywania Prezesowi Rady Ministrów informacji i dokumentów] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  9.  [Obowiązek przekazywania Prezesowi Rady Ministrów informacji i dokumentów]

Jednostki administracji rządowej przekazują Prezesowi Rady Ministrów, na jego wniosek, informacje lub dokumenty dotyczące działalności kontrolnej jednostki kontrolującej, w tym plany kontroli, dokumentację kontroli, informację o realizowanych kontrolach i ich wynikach, o wystosowanych zaleceniach i wnioskach, a także sposobach ich realizacji, oraz zbiorcze informacje z wybranych kontroli bądź z działalności kontrolnej tej jednostki.