[Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów] - Art. 8. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  8.  [Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów]
1. 
Prezes Rady Ministrów jest organem właściwym w sprawach koordynowania kontroli, w tym zarządzanej przez inne organy administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów może w szczególności:
1)
zlecić kierownikowi jednostki kontrolującej przeprowadzenie kontroli wskazanych podmiotów lub obszarów działalności i żądać przedstawiania informacji o wynikach kontroli;
2)
delegować kontrolera Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do uczestniczenia w kontroli;
3)
określić standardy kontroli w administracji rządowej, które udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Prezes Rady Ministrów może zlecić przeprowadzenie kontroli wskazanego obszaru działalności administracji rządowej przez więcej niż jednego kierownika jednostki kontrolującej. W takim przypadku Prezes Rady Ministrów koordynuje kontrolę w szczególności przez:
1)
wydanie wskazówek metodycznych wiążących dla tej kontroli;
2)
opracowanie lub zlecenie opracowania programu kontroli;
3)
czuwanie nad przebiegiem kontroli;
4)
sporządzenie lub zlecenie sporządzenia informacji zbiorczych o wynikach kontroli.
3. 
W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, zadania kierownika jednostki kontrolującej wynikające z ustawy wykonuje Prezes Rady Ministrów.