Art. 75. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  75. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).