Art. 72. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 72. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  72. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) w art. 34 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).