Art. 70. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  70. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).