Art. 68. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 68. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  68. 

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).