Art. 66. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  66. 

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).