Art. 65. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  65. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) w art. 249 w § 3 uchyla się pkt 8.