[Podmioty właściwe do przeprowadzenia kontroli] - Art. 6. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Podmioty właściwe do przeprowadzenia kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  6.  [Podmioty właściwe do przeprowadzenia kontroli]
1. 
Prezes Rady Ministrów kontroluje organy lub jednostki administracji rządowej, a także jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane.
2. 
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kontroluje instytucje gospodarki budżetowej przez niego utworzone oraz podmioty, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
3. 
Minister, kierownik urzędu centralnego lub przewodniczący komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów kontroluje:
1)
podległe mu lub przez niego nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;
2)
jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane;
3)
podmioty, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem.
4. 
Wojewoda kontroluje:
1)
organy rządowej administracji zespolonej w województwie;
2)
jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane;
3)
organy samorządu terytorialnego;
4)
podmioty, które otrzymały dotację z części budżetu państwa, której dysponentem jest wojewoda.
5. 
Organy administracji zespolonej i niezespolonej kontrolują:
1)
podległe im lub przez nie nadzorowane organy lub jednostki organizacyjne;
2)
jednostki podległe organom, o których mowa w pkt 1, lub przez nie nadzorowane.