[Sporządzenie informacji o wynikach kontroli] - Art. 56. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Sporządzenie informacji o wynikach kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  56.  [Sporządzenie informacji o wynikach kontroli]
1. 
W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki kontrolującej może zarządzić sporządzenie informacji o wynikach kontroli.
2. 
Informacja o wynikach kontroli może obejmować przedstawienie wyników więcej niż jednej kontroli.
3. 
Informacja o wynikach kontroli jest sporządzana na podstawie akt kontroli i zawiera w szczególności:
1)
określenie celu i zakresu kontroli oraz termin jej prowadzenia;
2)
ustalenia z kontroli wskazujące zakres stwierdzonych nieprawidłowości, przyczynę ich powstania i skutki, jakie wywołują lub mogą wywołać w świetle kryteriów stosowanych w postępowaniu kontrolnym;
3)
zalecenia lub wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym kontroli.