[Akta kontroli] - Art. 54. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Akta kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  54.  [Akta kontroli]
1. 
Dla kontroli prowadzi się akta kontroli, numerując kolejno strony.
2. 
Akta kontroli obejmują w szczególności:
1)
wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów i numerów stron;
2)
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
3)
oświadczenia kontrolera o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli;
4)
dowody zgromadzone w toku kontroli;
5)
protokoły z przeprowadzenia dowodów;
6)
wystąpienie pokontrolne i jego projekt albo sprawozdanie oraz zgłoszone zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrzeniem.