[Przesłanki zarządzenia kontroli w trybie uproszczonym] - Art. 51. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Przesłanki zarządzenia kontroli w trybie uproszczonym] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  51.  [Przesłanki zarządzenia kontroli w trybie uproszczonym]
1. 
W przypadkach uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych można zarządzić przeprowadzenie kontroli w trybie uproszczonym.
2. 
Kontrola w trybie uproszczonym może być zarządzona w szczególności w razie potrzeby:
1)
sporządzenia informacji dla kierownika jednostki kontrolującej;
2)
sprawdzenia informacji zawartych w skargach i wnioskach;
3)
dokonania analizy dokumentów otrzymanych z jednostek kontrolowanych.