[Sporządzenie i uzupełnienie wystąpienia pokontrolnego] - Art. 46. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Sporządzenie i uzupełnienie wystąpienia pokontrolnego] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  46.  [Sporządzenie i uzupełnienie wystąpienia pokontrolnego]
1. 
W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń albo nieuwzględnienia wszystkich zastrzeżeń sporządza się wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. 
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń wystąpienie pokontrolne sporządza się na podstawie projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska kierownika komórki do spraw kontroli wobec oddalonych zastrzeżeń.
3. 
Wystąpienie pokontrolne w razie potrzeby uzupełnia się o:
1)
zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej;
2)
ocenę wskazującą na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości;
3)
termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter zaleceń lub wniosków.