[Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego; odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej] - Art. 42. -... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego; odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  42.  [Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego; odwołanie do kierownika jednostki kontrolującej]
1. 
Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego rozpatruje kierownik komórki do spraw kontroli.
2. 
Kierownik komórki do spraw kontroli:
1)
odrzuca zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub wniesione po upływie terminu i zawiadamia o tym zgłaszającego zastrzeżenia, informując na piśmie o przyczynach, albo
2)
uwzględnia zastrzeżenia w całości lub w części albo je oddala.
3. 
Kierownik jednostki kontrolowanej może w każdym czasie wycofać złożone zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.
4. 
Kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń, przysługuje prawo do odwołania do kierownika jednostki kontrolującej.
5. 
Kierownik jednostki kontrolującej rozpatruje odwołanie i o swoim rozstrzygnięciu informuje na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej.