[Sprostowanie treści projektu wystąpienia pokontrolnego] - Art. 41. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Sprostowanie treści projektu wystąpienia pokontrolnego] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  41.  [Sprostowanie treści projektu wystąpienia pokontrolnego]
1. 
Kierownik jednostki kontrolującej ma prawo sprostowania w projekcie wystąpienia pokontrolnego, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, błędów pisarskich lub innych oczywistych omyłek.
2. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym dokonano sprostowania, przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej wraz z informacją o dokonanych zmianach.
3. 
Sprostowanie nie ma wpływu na bieg terminu zgłoszenia zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.