[Zgłaszanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego] - Art. 40. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Zgłaszanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  40.  [Zgłaszanie zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego]
1. 
Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.
2. 
Na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń, termin ten może być przedłużony na czas oznaczony przez kierownika jednostki kontrolującej.