[Przekazanie kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej] - Art. 39. - Kontrola w... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Przekazanie kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  39.  [Przekazanie kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej]
1. 
Jeżeli w projekcie wystąpienia pokontrolnego wskazane zostaną nieprawidłowości, za które odpowiedzialność ponosi były kierownik jednostki kontrolowanej, kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje kopię projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi, jeżeli jednostka kontrolowana dysponuje jego adresem, na który wystąpienie takie można przesłać.
2. 
Były kierownik jednostki kontrolowanej może, w terminie wyznaczonym przez kierownika komórki do spraw kontroli, złożyć pisemne oświadczenie odnoszące się do stwierdzonych nieprawidłowości, za które ponosi odpowiedzialność w okresie objętym kontrolą.
3. 
Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
4. 
Oświadczenie byłego kierownika jednostki kontrolowanej włącza się do akt kontroli, a jeżeli kierownik jednostki kontrolującej uzna to za zasadne, może stanowić załącznik do wystąpienia pokontrolnego.
5. 
Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej nie wstrzymuje procedury wnoszenia zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej i przekazania wystąpienia pokontrolnego.