[Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej] - Art. 38. - Kontrola w administracji... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  38.  [Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego kierownikowi jednostki kontrolowanej]

Kierownik jednostki kontrolującej przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń. Przekazanie projektu wystąpienia pokontrolnego następuje z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.