[Treść projektu wystąpienia pokontrolnego] - Art. 36. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Treść projektu wystąpienia pokontrolnego] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  36.  [Treść projektu wystąpienia pokontrolnego]
1. 
Ustalenia dokonane w trakcie kontroli oraz oceny opisuje się w projekcie wystąpienia pokontrolnego.
2. 
Projekt wystąpienia pokontrolnego zawiera w szczególności:
1)
nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
2)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)
zakres kontroli;
5)
ocenę skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta;
6)
zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.