[Złożenie dodatkowych wyjaśnień przez kierownika jednostki kontrolowanej] - Art. 35. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Złożenie dodatkowych wyjaśnień przez kierownika jednostki kontrolowanej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  35.  [Złożenie dodatkowych wyjaśnień przez kierownika jednostki kontrolowanej]

Po zakończeniu czynności kontrolnych kontroler, za zgodą kierownika komórki do spraw kontroli, może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli, niezbędnych do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.