[Udział biegłego w czynnościach kontrolnych] - Art. 33. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Udział biegłego w czynnościach kontrolnych] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  33.  [Udział biegłego w czynnościach kontrolnych]
1. 
Kierownik jednostki kontrolującej może, z urzędu lub na wniosek kontrolera, powołać biegłego, jeżeli w toku kontroli konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub zbadanie określonych zagadnień wymagających szczególnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej.
2. 
Kierownik jednostki kontrolującej zawiera z biegłym umowę, która określa przedmiot, termin wydania opinii oraz zakres niezbędnych badań, a także należne wynagrodzenie.
3. 
W razie potrzeby przeprowadzenia przez biegłego czynności niezbędnych do wydania opinii na terenie jednostki kontrolowanej kierownik jednostki kontrolującej wystawia upoważnienie zawierające:
1)
oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2)
imię i nazwisko biegłego;
3)
oznaczenie kontroli, której ma dotyczyć wydana opinia;
4)
okres ważności upoważnienia;
5)
podpis wydającego upoważnienie.
4. 
Biegłym nie może być osoba, w stosunku do której istnieją okoliczności mogące mieć wpływ na jej bezstronność, w szczególności gdy kontrola jest prowadzona w jednostce zatrudniającej tę osobę albo obejmuje zadanie, którego ta osoba jest lub była wykonawcą.
5. 
Kierownik jednostki kontrolowanej może żądać wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia kontrolera. Przepis art. 19 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.