[Protokół i notatka służbowa] - Art. 32. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Protokół i notatka służbowa] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  32.  [Protokół i notatka służbowa]
1. 
Z przebiegu oględzin oraz z przyjęcia ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza się protokół.
2. 
Protokół obejmuje:
1)
oznaczenie czynności, czasu i miejsca jej przeprowadzenia;
2)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera oraz osoby uczestniczącej w czynnościach;
3)
opis przebiegu czynności lub treść wyjaśnień lub oświadczeń;
4)
podpisy kontrolera i osoby uczestniczącej w czynnościach.
3. 
Z czynności kontrolnych niewymienionych w ust. 1, które mają istotne znaczenie dla ustaleń kontroli, sporządza się notatkę służbową podpisaną przez kontrolera.