[Obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej wobec kontrolera] - Art. 25. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej wobec kontrolera] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  25.  [Obowiązki pracownika jednostki kontrolowanej wobec kontrolera]

Pracownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek:

1)
niezwłocznego przedstawiania, na żądanie kontrolera, dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
2)
sporządzenia niezbędnych do przeprowadzenia kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie dokumentów; zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zgodność zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik komórki organizacyjnej, w której dokumenty się znajdują;
3)
udzielenia kontrolerowi, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień.