[Obowiązki informacyjne kontrolera wobec kierownika jednostki kontrolowanej oraz kierownika komórki do spraw kontroli] - Art.... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Obowiązki informacyjne kontrolera wobec kierownika jednostki kontrolowanej oraz kierownika komórki do spraw kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  23.  [Obowiązki informacyjne kontrolera wobec kierownika jednostki kontrolowanej oraz kierownika komórki do spraw kontroli]
1. 
Kontroler ma obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, lub możliwości powstania niepowetowanej szkody w mieniu, w celu zapobieżenia tym zagrożeniom.
2. 
Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia działań zapobiegających zagrożeniom oraz poinformowania o tym kontrolera.
3. 
Kontroler w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierownik jednostki kontrolowanej nie podjął działań zapobiegających zagrożeniom lub podjęte działania są niewystarczające, informuje o tym kierownika komórki do spraw kontroli.
4. 
Kierownik komórki do spraw kontroli niezwłocznie powiadamia o stwierdzonych zagrożeniach kierownika jednostki nadrzędnej nad jednostką kontrolowaną lub właściwy organ państwowy.