[Uprawnienia kontrolera w trakcie przeprowadzania kontroli] - Art. 22. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Uprawnienia kontrolera w trakcie przeprowadzania kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  22.  [Uprawnienia kontrolera w trakcie przeprowadzania kontroli]

Kontroler w trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo do:

1)
swobodnego wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej bez obowiązku uzyskiwania przepustki;
2)
wglądu do dokumentów dotyczących działalności jednostki kontrolowanej, pobierania za pokwitowaniem oraz zabezpieczania dokumentów związanych z zakresem kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej;
3)
sporządzania, a w razie potrzeby żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
4)
przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celu kontroli;
5)
żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących zakresu kontroli;
6)
swobodnego stosowania środków dowodowych przewidzianych w ustawie.