[Objęcie przepisami ustawy podmiotów spoza administracji rządowej] - Art. 2. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Objęcie przepisami ustawy podmiotów spoza administracji rządowej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  2.  [Objęcie przepisami ustawy podmiotów spoza administracji rządowej]

Przepisy ustawy stosuje się również do kontroli:

1)
działalności organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej;
2)
wykonywania przez inne podmioty zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie, w jakim zadania te są finansowane z budżetu państwa.