[Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] - Art. 16. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  16.  [Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli]
1. 
Kontrolę przeprowadza pracownik jednostki kontrolującej (kontroler) na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, po okazaniu legitymacji służbowej, a jeżeli w danej jednostce nie są wydawane legitymacje służbowe, po okazaniu dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
2. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje kierownik jednostki kontrolującej.
3. 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
oznaczenie wydającego upoważnienie oraz numer i datę wystawienia;
2)
podstawę prawną podjęcia kontroli;
3)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera;
4)
zakres kontroli;
5)
nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
6)
okres ważności upoważnienia;
7)
podpis wydającego upoważnienie.
4. 
W przypadku gdy w trakcie przeprowadzania kontroli zaistnieje konieczność wydłużenia czasu trwania czynności kontrolnych lub rozszerzenia zakresu kontroli, kierownik jednostki kontrolującej przedłuża ważność upoważnienia, przez uczynienie na nim stosownej wzmianki, lub wydaje nowe upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5. 
Dla kontrolera delegowanego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, upoważnienie wydaje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.