[Obowiązek udostępnienia dokumentów, materiałów i informacji przez kierownika jednostki kontrolowanej] - Art. 15. - Kontrola w... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Obowiązek udostępnienia dokumentów, materiałów i informacji przez kierownika jednostki kontrolowanej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  15.  [Obowiązek udostępnienia dokumentów, materiałów i informacji przez kierownika jednostki kontrolowanej]
1. 
W celu przygotowania kontroli kierownik jednostki kontrolowanej, na pisemny wniosek kierownika jednostki kontrolującej, niezwłocznie udostępnia dokumenty, materiały i informacje dotyczące jej działalności.
2. 
Kierownik jednostki kontrolującej może wystąpić również do innych organów i jednostek o niezwłoczne udostępnienie dokumentów, które są niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli.