[Program kontroli] - Art. 14. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Program kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  14.  [Program kontroli]
1. 
Przeprowadzenie kontroli poprzedza opracowanie programu kontroli, który zatwierdza kierownik komórki do spraw kontroli.
2. 
Przy opracowywaniu programu kontroli uwzględnia się w szczególności:
1)
wyniki wcześniejszych kontroli;
2)
wyniki badań i analiz oraz skargi i wnioski dotyczące przygotowywanej kontroli;
3)
czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej;
4)
informacje dotyczące działalności jednostki kontrolowanej.
3. 
Program kontroli określa w szczególności:
1)
jednostkę kontrolowaną;
2)
zakres kontroli, to jest przedmiot i okres objęty kontrolą;
3)
zagadnienia wymagające oceny;
4)
termin kontroli;
5)
stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli;
6)
organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.
4. 
Do czasu zakończenia kontroli programu kontroli nie udostępnia się.
5. 
Po zakończeniu kontroli jej program dołącza się do akt kontroli.