[Zakres stosowania przepisów k.p.a.] - Art. 13. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Zakres stosowania przepisów k.p.a.] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  13.  [Zakres stosowania przepisów k.p.a.]

W sprawach doręczeń, obliczania terminów oraz protokołu, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133) stosuje się odpowiednio.