Rozdział 3 - Sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz obowiązki i uprawnienia kontrolujących i jednostek kontrolowanych - Kontrola urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.

Rozdział  3

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz obowiązki i uprawnienia kontrolujących i jednostek kontrolowanych

§  6.
Organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego prowadzą kontrole w trybie, o którym mowa w § 7, natomiast organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w trybie, o którym mowa w § 7 pkt 3 i 4.
§  7.
Kontrole są przeprowadzane w trybie:
1)
kontroli kompleksowej w celu zbadania całokształtu działalności jednostek kontrolowanych w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii,
2)
kontroli problemowej w celu zbadania wybranych zagadnień, o których mowa w § 3 ust. 2,
3)
kontroli doraźnej wynikającej z potrzeby zbadania przestrzegania niektórych przepisów z zakresu geodezji i kartografii,
4)
kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.
§  8.
1.
Podstawę działań kontrolnych przeprowadzanych w trybie kontroli, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2, stanowią roczne plany kontroli Głównego Geodety Kraju i wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
2.
Projekty rocznych planów kontroli wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego wymagają uzgodnienia z Głównym Geodetą Kraju w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego kontrolę i są zatwierdzane przez wojewodę.
3.
W rocznym planie kontroli ujmuje się:
1)
nazwy jednostek kontrolowanych,
2)
tryb kontroli, o którym mowa w § 7 pkt 1, 2 i 4,
3)
terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
4)
tematy kontroli.
§  9.
1.
Do przeprowadzenia kontroli uprawnia pisemne, imienne upoważnienie określające jednostkę kontrolowaną oraz przedmiot, zakres i termin kontroli, wystawione przez organ zarządzający kontrolę, oraz dokument tożsamości osoby kontrolującej.
2.
Jeżeli kontrola jest przeprowadzana przez zespół wieloosobowy, zarządzający kontrolę wyznacza kierownika zespołu, który dokonuje podziału czynności między kontrolujących.
3.
Kontrolowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wymaga posiadania przez kontrolującego uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, odpowiadających zakresom kontrolowanych opracowań.
4.
O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli zarządzający kontrolę powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do kontroli, o której mowa w § 7 pkt 3.
§  10.
1.
Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.
2.
W miarę potrzeby poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane w siedzibie zarządzającego kontrolę.
3.
Kontrolujący jest uprawniony do:
1)
wstępu i poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej oraz po obszarze, na którym są wykonywane przez tę jednostkę prace geodezyjne i kartograficzne,
2)
wglądu do materiałów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, sporządzania kopii, wyrysów i wypisów z tych materiałów oraz dokonywania oględzin,
3)
żądania sporządzenia uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli.
4.
Kontrolujący jest obowiązany do rzetelnego i obiektywnego ustalenia stanu faktycznego i w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenia ich przyczyn.
§  11.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany do:
1)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2)
przedstawienia na żądanie kontrolującego dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
3)
udzielania kontrolującemu ustnych lub pisemnych wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą,
4)
sporządzania uwierzytelnionych odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i danych niezbędnych do kontroli,
5)
zapewnienia nienaruszalności zabezpieczonych przez kontrolującego materiałów pozostawionych na przechowanie w jednostce kontrolowanej.
§  12.
1.
Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie informacji i wyjaśnień uzyskanych od pracowników jednostki kontrolowanej oraz dowodów, którymi są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone rzeczy, wyniki oględzin, zeznania świadków oraz opinie biegłych.
2.
Kontrolujący pobiera dokumenty lub rzeczy w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego upoważnionej.
§  13.
1.
Z wyników kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i organu zarządzającego kontrolę.
2.
Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.
3.
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. O odmowie podpisania protokołu kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.
4.
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.
5.
W protokole kontroli zamieszcza się opis stanu faktycznego, w tym ustalone nieprawidłowości oraz wnioski z kontroli, a w szczególności dane określone w załączniku do rozporządzenia.
6.
Jeżeli przed podpisaniem protokołu kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do jego treści, kontrolujący dodatkowo bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół.
7.
Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej. Organ zarządzający kontrolę jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia w ciągu 14 dni.
§  14.
1.
Organ zarządzający kontrolę, w razie potrzeby, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub 14 dni od rozpatrzenia zastrzeżeń, kieruje do jednostki kontrolowanej zalecenia pokontrolne, które są dla niej wiążące.
2.
Kierownik jednostki kontrolowanej, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zawiadamia zarządzającego kontrolę o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.
§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.