Rozdział 2 - Szczegółowy zakres przeprowadzania kontroli oraz podział zadań kontrolnych między poszczególne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - Kontrola urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.

Rozdział  2

Szczegółowy zakres przeprowadzania kontroli oraz podział zadań kontrolnych między poszczególne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

§  3.
1.
Kontrola przeprowadzana przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zwana dalej "kontrolą", polega na sprawdzaniu przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez urzędy, instytucje publiczne i przedsiębiorców, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi".
2.
Kontrola ma na celu sprawdzenie w szczególności:
1)
zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
2)
wypełniania obowiązku:
a)
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b)
uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
3)
posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy,
4)
spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez:
a)
wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
b)
geodetów województw,
c)
geodetów powiatowych,
d)
geodetów gminnych,
e)
inne osoby zatrudnione w urzędach na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
5)
prawidłowości prowadzenia:
a)
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie,
b)
ewidencji gruntów i budynków,
c)
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
e)
powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
f)
baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
6)
wykonywania obowiązku:
a)
analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,
b)
monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
7)
wykonywania zadań dotyczących:
a)
zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej,
b)
zakładania osnów szczegółowych,
c)
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8)
zatwierdzania projektów osnów szczegółowych,
9)
prawidłowości prowadzenia rejestru granic i powierzchni zasadniczego podziału terytorialnego państwa,
10)
przestrzegania obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
11)
wykonywania obowiązku ewidencjonowania systemów informacji o terenie oraz przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych,
12)
wykonywania zadań dotyczących wydawania map topograficznych, tematycznych i atlasów przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej lub z wykorzystaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
13)
prawidłowości naliczania i egzekwowania opłat za:
a)
czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b)
uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
c)
prowadzenie krajowego systemu informacji o terenie,
d)
udzielanie informacji,
e)
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
14)
prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
15)
wypełniania obowiązku ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.
§  4.
1.
Kontrola urzędów jest przeprowadzana w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3-15.
2.
Kontrole instytucji publicznych i przedsiębiorców są przeprowadzane w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, 8 i 15.
§  5.
1.
Kontrole wykonują:
1)
Główny Geodeta Kraju w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2:
a)
pkt 4 lit. a) i b), pkt 9, 11, 12 i 15,
b)
pkt 1, pkt 2 lit. a) i pkt 3 w przypadku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłaszanych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c)
pkt 2 lit. b), pkt 5 lit. a) i f) w przypadku centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2)
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, działający w imieniu wojewody, w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2, z wyjątkiem zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
3)
marszałek województwa przy pomocy geodety województwa w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, odpowiednio do jego właściwości na terenie województwa,
4)
starosta przy pomocy geodety powiatowego w zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, odpowiednio do ich właściwości na terenie powiatu.
2.
Główny Geodeta Kraju może przeprowadzać kontrole również w zakresie określonym dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3.
W przypadku powierzenia przez starostę swoich zadań wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w trybie art. 6a ust. 4 ustawy, zadania kontrolne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) przy pomocy geodety gminnego.
4.
Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kontrolują ponadto, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, w urzędach realizujących zadania służby geodezyjnej i kartograficznej:
1)
prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych,
2)
sposób załatwiania skarg i wniosków,
3)
legalność i celowość wydatkowania środków budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne,
4)
prawidłowość i sposób wykonywania zadań kontrolnych.