Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Kontrola urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1090

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2001 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
sposób, tryb i zakres przeprowadzania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
2)
podział zadań kontrolnych między poszczególne organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz ich obowiązki i uprawnienia podczas wykonywania kontroli,
3)
obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.