Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.41.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 8 czerwca 1962 r.
w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa:
1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120),
2) o zarządzających obiektami - należy przez to rozumieć właścicieli, administratorów lub użytkowników obiektów oraz kierowników jednostek zarządzających obiektami,
3) o resortowej służbie przeciwpożarowej - należy przez to rozumieć członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnionych w głównych inspektoratach i inspektoratach ochrony przeciwpożarowej resortów, w których została powołana resortowa służba przeciwpożarowa na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy.
§  2.
1. Rozporządzenie normuje wykonywanie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich obiektach państwowych, spółdzielczych, prywatnych i innych, z wyjątkiem obiektów wojskowych, zakładów karnych i podziemnych zakładów górniczych.
2. Kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach zajmowanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych, szefów i cudzoziemski personel tych przedstawicielstw i urzędów, a także przez inne instytucje i osoby korzystające z przywilejów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, można przeprowadzać wyłącznie za zgodą szefów tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji.
§  3. Kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego polega na sprawdzeniu stanu obiektów w zakresie ich dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych, przy uwzględnieniu zagrożenia pożarowego życia i mienia mogącego wystąpić przy pełnej działalności funkcjonalnej obiektów.
§  4.
1. Kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzają:
1) przeciwpożarowe zespoły kontrolne powoływane przez prezydia właściwych (gromadzkich, osiedlowych, miejskich, a w miastach podzielonych na dzielnice - dzielnicowych) rad narodowych,
2) resortowe służby przeciwpożarowe,
3) komendy straży pożarnych.
2. Dla kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użyteczności publicznej, w których występuje szczególne zagrożenie pożarowe, oraz w innych uzasadnionych przypadkach mogą być z urzędu lub na wniosek zainteresowanych urzędów, instytucji i przedsiębiorstw powoływane przez prezydia rad narodowych stopnia powiatowego lub wojewódzkiego albo ministerstwa (urzędy centralne) doraźne komisje.
§  5.
1. Przeciwpożarowe zespoły kontrolne przeprowadzają kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych i gospodarczych oraz w drobnych zakładach handlowych i usługowych na obszarze gromad i osiedli, a także w gospodarstwach rolnych w miastach.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obiektów i gruntów pozostających w użytkowaniu państwowych gospodarstw rolnych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
3. Każdy przeciwpożarowy zespół kontrolny powinien składać się co najmniej z trzech osób. Do uczestnictwa w zespołach kontrolnych należy powoływać w zależności od warunków miejscowych przedstawicieli prezydium właściwej rady narodowej, Milicji Obywatelskiej, ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji społecznych działających na obszarze objętym kontrolą. Członkowie zespołów kontrolnych powinni posiadać znajomość przepisów przeciwpożarowych.
4. Komendy straży pożarnych obowiązane są do szkolenia przeciwpożarowych zespołów kontrolnych, zaopatrywania ich w instrukcje przeciwpożarowe i inne materiały niezbędne przy przeprowadzaniu kontroli oraz do nadzoru fachowego nad tymi zespołami. Ponadto komendy straży pożarnych obowiązane są zapewnić pomoc w organizowaniu przeciwpożarowych zespołów kontrolnych.
§  6.
1. Resortowa służba przeciwpożarowa przeprowadza kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach jednostek organizacyjnych tego resortu, w którym została powołana.
2. Ponadto służba przeciwpożarowa resortu żeglugi może przeprowadzać kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego również we wszelkich innych obiektach położonych na obszarze morskich portów i przystani objętych terytorialnym zasięgiem urzędów morskich.
§  7. Komendy straży pożarnych obowiązane są przeprowadzać kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach nie objętych kontrolą przeciwpożarowych zespołów kontrolnych i resortowych służb przeciwpożarowych, a ponadto mają prawo do przeprowadzania takich kontroli we wszystkich obiektach z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu § 2 ust. 1.
§  8. Pracownicy komend straży pożarnych i resortowej służby przeciwpożarowej delegowani do przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w określonych obiektach powinni posiadać znajomość wymagań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w tych obiektach.
§  9.
1. Osobom delegowanym do przeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego przez komendy straży pożarnych i właściwe jednostki resortowe organy te wydają upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Przeciwpożarowym zespołom kontrolnym upoważnienia wydają przewodniczący prezydiów właściwych rad narodowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Osoby i zespoły, o których mowa w ust. 1, mają prawo do:
1) wstępu na teren obiektów kontrolowanych,
2) żądania informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą od osób zarządzających obiektami lub zatrudnionych na terenie obiektów.
3. Przepis ust. 2 nie zwalnia od obowiązków wynikających z przepisów o zabezpieczeniu tajemnicy państwowej i służbowej.
§  10.
1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przeciwpożarowy zespół kontrolny lub osoba delegowana do przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej zawiadamia zarządzającego obiektem o wszczęciu kontroli, okazując mu upoważnienie, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zarządzający obiektem obowiązany jest ułatwić przeprowadzenie kontroli.
2. Kontrolę przeciwpożarową przeprowadza się w obecności zarządzającego obiektem lub osoby przez niego upoważnionej; niezgłoszenie się ich do uczestniczenia w kontroli nie stanowi jednak przeszkody do jej przeprowadzenia.
§  11. Osoby przeprowadzające kontrole obowiązane są zapoznać się z wynikami poprzednich kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w kontrolowanych obiektach.
§  12.
1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w potrzebnej ilości egzemplarzy, z których jeden doręcza się zarządzającemu obiektem lub osobie przez niego upoważnionej za pokwitowaniem bezpośrednio po zakończeniu kontroli.
2. Protokół powinien zawierać datę czynności kontrolnych, określenie obiektu kontrolowanego z dokładnym adresem, imiona i nazwiska zarządzającego obiektem, osób przeprowadzających kontrolę i przy niej obecnych, stan obiektu pod względem zagrożenia pożarowego i zabezpieczenia przeciwpożarowego, stwierdzone uchybienia przeciwko przepisom przeciwpożarowym oraz podpisy osób przeprowadzających kontrolę i przy niej obecnych. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez zarządzającego obiektem lub osobę przez niego upoważnioną należy zamieścić o tym odpowiednią wzmiankę w protokole.
4. Przeprowadzający kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego w państwowych i spółdzielczych jednostkach organizacyjnych jest obowiązany wpisać dane o kontroli do książki kontroli ustanowionej przepisami w sprawie ewidencji i przechowywania materiałów z przeprowadzonych kontroli.
§  13.
1. Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez przeciwpożarowe zespoły kontrolne nie stwierdzono braków w zabezpieczeniu przeciwpożarowym lub gdy zostały stwierdzone jedynie drobne uchybienia, przeciwpożarowe zespoły kontrolne mogą zaniechać sporządzania protokołów, o których mowa w § 12, pouczając jednak zarządzającego obiektem, w którym stwierdzono uchybienia, o konieczności ich usunięcia w terminie trzech dni, czyniąc o tym adnotację w wykazach obiektów przydzielonych im do kontroli.
2. W razie nieusunięcia uchybień, o których mowa w ust. 1, w określonym terminie przeciwpożarowe zespoły kontrolne obowiązane są sporządzić protokół.
§  14.
1. Na podstawie protokołów kontroli prezydia rad narodowych, które powołały przeciwpożarowe zespoły kontrolne, kierownicy jednostek, z których upoważnienia resortowa służba przeciwpożarowa dokonała kontroli, oraz komendy straży pożarnych wydają zarządzenia pokontrolne.
2. Resortowa służba przeciwpożarowa obowiązana jest przesyłać właściwym (powiatowym, miejskim i miast wyłączonych z województw) komendom straży pożarnych odpisy protokołów i wydanych zarządzeń pokontrolnych.
3. Komendy straży pożarnych obowiązane są przesyłać właściwym resortowym służbom przeciwpożarowym odpisy protokołów i zarządzeń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, przeprowadzonych w obiektach wymienionych w § 6.
§  15.
1. Zarządzenia pokontrolne powinny zawierać zwięzły opis wyników kontroli z powołaniem się na ustalenia zawarte w protokole kontroli oraz wskazywać na konieczność usunięcia w określonym terminie braków w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, z zagrożeniem zastosowania środków przymusu administracyjnego. Ponadto zarządzenia pokontrolne powinny zobowiązywać zarządzających obiektami do zawiadamiania organów wydających zarządzenia pokontrolne o usunięciu stwierdzonych w czasie kontroli braków.
2. W razie stwierdzenia zaniedbań w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów będących w użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, zarządzenia pokontrolne kieruje się do zarządzającego obiektem i jego jednostki nadrzędnej.
3. Zarządzenia pokontrolne należy wydawać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
§  16. W razie stwierdzenia rażących zaniedbań w zabezpieczeniu przeciwpożarowym, stwarzających szczególne zagrożenie pożarowe, osoby przeprowadzające kontrolę polecają zarządzającemu obiektem lub osobie przez niego upoważnionej doraźne zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, o czym zamieszczają wzmiankę w protokole, i przesyłają bezzwłocznie wniosek do organu lub jednostki delegującej o wydanie zarządzenia pokontrolnego podlegającego natychmiastowemu wykonaniu. Organ lub jednostka delegująca, która zarządziła przeprowadzenie kontroli, obowiązana jest w tym przypadku do wydania zarządzenia pokontrolnego bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.
§  17.
1. W przypadkach wymienionych w § 16, jeżeli zachodzi konieczność zamknięcia obiektu lub zakazania użytkowania zakładu pracy lub jednego z jego działów albo urządzeń do czasu usunięcia przyczyn zagrożenia pożarowego, organ lub jednostka delegująca obowiązana jest przesłać bezzwłocznie odpowiedni wniosek wraz z protokołem kontroli do:
1) prezydium właściwej rady narodowej - jeżeli kontrolowany obiekt podlega temu prezydium,
2) właściwego ministra (kierownika centralnego urzędu) - jeżeli kontrolowany obiekt należy do jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi, a zaniedbania zostały stwierdzone przez resortową służbę przeciwpożarową,
3) Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Komendy Głównej Straży Pożarnych - we wszystkich pozostałych przypadkach.
2. Odpisy wniosków, o których mowa w ust. 1, powinny być przesłane do jednostki nadrzędnej dla zarządzającego obiektem, a w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 - do Komendy Głównej Straży Pożarnych.
§  18.
1. Organy kontrolne przeprowadzające kontrolę przeciwpożarową obowiązane są sprawdzać wykonanie zarządzeń pokontrolnych, z tym że wykonanie zarządzeń pokontrolnych, mających na celu usunięcie zaniedbań stwarzających szczególne zagrożenie pożarowe, należy sprawdzić natychmiast po upływie terminu wyznaczonego w zarządzeniu pokontrolnym.
2. W razie stwierdzenia niewykonania zarządzeń pokontrolnych organy, które wydały takie zarządzenia, stosują do zarządzających obiektami środki przymusu administracyjnego lub występują do właściwych organów o zastosowanie takich środków.
3. Jeżeli w toku kontroli zostaną ujawnione jaskrawe zaniedbania w zabezpieczeniu przeciwpożarowym lub lekceważący stosunek do przepisów przeciwpożarowych ze strony zarządzających obiektami lub osób odpowiedzialnych za stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów - organy wydające zarządzenia pokontrolne, niezależnie od zastosowania środków mających na celu niezwłoczne usunięcie stanu zagrożenia pożarowego, obowiązane są występować do właściwych organów z wnioskami o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności przewidzianej ustawą.
§  19. Kontrolę stanu bezpieczeństwa pożarowego przeprowadzać należy:
1) w budynkach mieszkalnych oraz w punktach handlowych i usługowych w miastach w miarę potrzeby według zasad ustalonych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych,
2) w pozostałych obiektach co najmniej raz w roku.
§  20. Przepisy rozporządzenia nie dotyczą kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego organizowanej przez zarządzających obiektami.
§  21. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 listopada 1951 r. w sprawie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Dz. U. Nr 60, poz. 413),
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 listopada 1952 r. w sprawie przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego w instytucjach posiadających własną służbę ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 46, poz. 314),
3) zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 29 lutego 1952 r. w sprawie sposobu powoływania i trybu postępowania komisji przeciwpożarowych (Monitor Polski Nr A-22, poz. 285).
§  22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1.

UPOWAŻNIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr 2.

PROTOKÓŁ KONTROLI STANU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO