Część 2 - PRZYWÓZ SPIRYTUSU I WYROBÓW ZE SPIRYTU Z ZAGRANICY. - Kontrola skarbowa nad przewozem w kraju spirytusu i wyrobów wódczanych oraz przywozem z zagranicy i wywozem zagranicę spirytusu i wyrobów ze spirytusu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.15.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1926 r.

CZĘŚĆ  II.

PRZYWÓZ SPIRYTUSU I WYROBÓW ZE SPIRYTU Z ZAGRANICY.

§  37.
Spirytus i napoje, wyrabiane ze spirytusu, mogą być przywożone z zagranicy lub obszarów, na które nie rozciąga się ustawa o monopolu spirytusowym jedynie na mocy zezwolenia Ministra Skarbu, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Inne wyroby ze spirytusu, które przy wwozie na obszar monopolowy podlegają opłacie skarbowej, mogą być przywożone z zagranicy lub obszarów niemonopolowych jedynie na mocy każdorazowego zezwolenia władzy skarbowej II instancji.

Wykaz wyrobów ze spirytusu, podlegających przy przywozie z zagranicy lub niemonopolowych obszarów opłacie skarbowej, zostanie ogłoszony przez Ministra Skarbu.

§  38.
Podróżni, przekraczający granicę za paszportem zagranicznym, mogą przywozić z zagranicy spirytus i napoje ze spirytusu bez zezwolenia w ilości, nieprzekraczającej 1 litr objętościowy.

Ilość ta, przewożona w naczyniach otwartych, nie podlega opłacie skarbowej.

W innym wypadku pobiera się opłatę skarbową, przyczem moc spirytusu przyjmuje się za 96%, zawartość absolutnego alkoholu w napojach, wyrabianych ze spirytusu, za 45%.

§  39.
Napoje, wyrabiane ze spirytusu, przywożone z zagranicy, lub obszarów niemonopolowych w stanie gotowym nie mogą zawierać ponad 45% alkoholu i nie mogą być sprowadzane w butelkach o pojemności mniejszej niż 1/5 litra.

Postanowienie to nie odnosi się do oryginalnych, wysokoprocentowych esencyj, rumów, araków i koniaków, sprowadzanych w beczkach i cysternach do dalszego przerobu na zasadzie osobnych pozwoleń.

Przywóz próbek regulują przepisy celne.

§  40.
W celu uzyskania zezwolenia na przywóz, przywożący spirytus lub wyroby ze spirytusu, podlegające opłacie skarbowej, składa w Ministerstwie Skarbu względnie władzy skarbowej II instancji podanie, w którem w miarę możności powinien wyszczególnić następujące dane:
1)
imię, nazwisko i adres, względnie firmę i siedzibę przedsiębiorstwa przywożącego,
2)
kraj wysyłający i miejsce odbioru,
3)
przy przywozie spirytusu - gatunek, moc i ilość spirytusu w litrach 100°, przy przywozie wyrobów ze spirytusu - rodzaj wyrobu i jego gatunek, moc oraz ogólną ilość spirytusu w przesyłce w litrach 100°, przy przywozie wyrobów, w których zawartość spirytusu nie może być ustalona przez badanie alkoholomierzem, należy wykazać także zawartość przesyłki w litrach objętościowych,
4)
urząd celny, przez który ma nastąpić przywóz, a przy przywozie z obszarów niemonopolowych organ skarbowy, który ma przyjąć przesyłkę.
§  41.
Przywóz spirytusu i wyrobów ze spirytusu podlegających opłacie skarbowej może nastąpić tylko przez urzędy celne I klasy.
§  42.
Należną opłatę skarbową oblicza się od zawartości w przesyłce absolutnego alkoholu. Ogólna ilość alkoholu, zawartego w przesyłce i podlegającego opłacie skarbowej, powinna być określona w sposób następujący:
1)
Przy przesyłkach spirytusu - na podstawie wagi netto i mocy spirytusu. Dla określenia wagi netto delegowani urzędnicy sprawdzają wagę brutto beczek, cystern lub innych naczyń, tarę zaś ustala się według zasad, zawartych w § 43. Próbę na moc należy brać z każdej beczki, cysterny lub innego naczynia, jeżeli jednak nie zachodzą wątpliwości co do prawdziwości przytoczonych przez przywożącego danych można poprzestać na zbadaniu próby z kilku naczyń nie mniej jednak od 10%, wybranych według uznania urzędników.
2)
W poszczególnych wyrobach ze spirytusu, podlegających opłacie skarbowej, zawartość absolutnego alkoholu określa się w litrach 100° jak następuje:
w araku60%
w koniaku60%
w wyrobach wódczanych45%
w rumie75%
w wyrobach kosmetycznych75%
w wyrobach perfumeryjnych80%
w ekstraktach i esencjach spirytusowych70%

objętości płynu w litrach.

Jednakowoż na żądanie przywożącego zawartość w przesyłce wyrobów ze spirytusu absolutnego alkoholu musi być stwierdzona zapomocą alkoholomierza, a w wyrobach zawierających obok spirytusu cukier, syropy, ekstrakty i t. d. zapomocą aparatu odpędowego.

W razie takiego żądania odnośnie do przesyłek wyrobów ze spirytusu, w których zawartość absolutnego alkoholu nie może być określona zapomocą alkoholomierza lub aparatu odpędowego, wyznaczeni urzędnicy pobierają po dwie próby każdego gatunku wyrobów, nakładają na nie urzędowe pieczęcie i w tym stanie przesyłają urzędowi właściwemu do przeprowadzenia analizy zawartości alkoholu. Zawartość absolutnego alkoholu winna być ustalona w stopniach objętościowych. Po otrzymaniu wyniku analizy ustala się ogólną ilość w przesyłce absolutnego alkoholu na podstawie zawartości alkoholu w danym gatunku i objętości lub wagi netto przesyłki.

Żądanie zbadania zawartości w przesyłce absolutnego alkoholu zapomocą aparatu odpędowego lub w drodze analizy może być zgłoszone tylko w urzędach celnych pierwszej klasy.

§  43.
Przy przesyłkach spirytusu lub wyrobów ze spirytusu w beczkach, cysternach lub innych naczyniach, pojemność ich, względnie tarę, przyjmuje się według oryginalnej faktury wysyłającego przedsiębiorstwa, o ile nie zachodzą wątpliwości co do prawdziwości danych przytoczonych w tej fakturze. W tym ostatnim przypadku należy sprawdzić istotną wagę lub objętość płynu cechowaną miarą.
§  44.
Opłata skarbowa powinna być uiszczona jednocześnie z opłatą celną. Zabrania się odroczenia uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa powinna być wpłacona na rachunek Dyrekcji P. M. S. według stawek, obowiązujących w dniu jej pobrania stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Skarbu (art. 21 ustawy o monopolu spirytusowym Dz. U. R. P. z roku 1925 № 102, poz. 720).