Art. 8. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  8.
1.
Okręgowe urzędy tworzy się dla jednego lub kilku województw.
2. 18
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy i znosi okręgowe urzędy oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg działania.
3.
Okręgowym urzędem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu.
18 Art. 8 ust. 2 zmieniony przez art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym (Dz.U.89.34.178) z dniem 19 lipca 1989 r.