Art. 7. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  7.
1.
W Głównym Urzędzie działa Kolegium Głównego Urzędu.
2.
Kolegium tworzą:
1)
prezes Głównego Urzędu i wiceprezesi,
2) 17
9-12 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Ministrów:
a)
w jednej trzeciej spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa Rady Ministrów,
b)
w dwóch trzecich spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje polityczne, społeczne i związki twórcze.
3.
Kolegium Głównego Urzędu:
1)
opiniuje coroczne sprawozdania z działalności Głównego Urzędu,
2)
ocenia okresowe sprawozdania z działalności poszczególnych okręgowych urzędów,
3)
udziela opinii o kandydatach na dyrektorów okręgowych urzędów,
4)
rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w wypadkach określonych w statucie,
5)
jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Głównego Urzędu w innych sprawach należących do zakresu działania organów kontroli publikacji i widowisk.
17 Art. 7 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym (Dz.U.89.34.178) z dniem 19 lipca 1989 r.