Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  7.
1. W Głównym Urzędzie działa Kolegium Głównego Urzędu.
2. Kolegium tworzą:
1) prezes Głównego Urzędu i wiceprezesi,
2) 17 9-12 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Ministrów:
a) w jednej trzeciej spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa Rady Ministrów,
b) w dwóch trzecich spośród kandydatów przedstawionych przez organizacje polityczne, społeczne i związki twórcze.
3. Kolegium Głównego Urzędu:
1) opiniuje coroczne sprawozdania z działalności Głównego Urzędu,
2) ocenia okresowe sprawozdania z działalności poszczególnych okręgowych urzędów,
3) udziela opinii o kandydatach na dyrektorów okręgowych urzędów,
4) rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w wypadkach określonych w statucie,
5) jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Głównego Urzędu w innych sprawach należących do zakresu działania organów kontroli publikacji i widowisk.
17 Art. 7 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym (Dz.U.89.34.178) z dniem 19 lipca 1989 r.