Art. 4. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  4.
1.
Nie podlegają kontroli wstępnej:
1) 7
przemówienia posłów senatorów i radnych wygłoszone na jawnych posiedzeniach Sejmu Senatu i rad narodowych oraz ich organów, jak również interpelacje i zapytania posłów senatorów i radnych,
2)
orzeczenia sądów, kolegiów do spraw wykroczeń oraz organów orzekających w sprawach pracowniczych wraz z uzasadnieniem, chyba że jawność uzasadnienia została wyłączona,
3)
akty normatywne i inne akty prawne o charakterze ogólnym, w tym narodowe plany społeczno-gospodarcze i plany zagospodarowania przestrzennego, a także sprawozdania i opinie urzędowe,
4)
druki i formularze urzędowe organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, a także druki i formularze spółdzielczych i gospodarczych jednostek organizacyjnych przeznaczone do użytku służbowego tych jednostek,
5)
publikacje statystyczne podlegające kontroli Głównego Urzędu Statystycznego,
6)
mapy samoistne, ich zestawy i mapy stanowiące załączniki do publikacji podlegające kontroli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
7)
podręczniki szkolne i pomoce dydaktyczne zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania,
8) 8
publikacje naukowe i dydaktyczne szkół wyższych, placówek Polskiej Akademii Nauk, samodzielnych placówek naukowo-dydaktycznych, instytutów naukowo-badawczych i placówek typu naukowo-badawczego utworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakładów kształcenia duchownych i zarejestrowanych stowarzyszeń naukowych, a także druki tych instytucji służące zbieraniu danych dla celów badawczych,
9)
prace przejściowe i magisterskie oraz prace dyplomowe, a także rozprawy doktorskie i habilitacyjne wykonywane w ilościach niezbędnych do uzyskania dyplomu lub przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego w instytucjach określonych w pkt 8,
10)
zaaprobowane przez Kościół Katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe pisma, obrazy i nagrania o charakterze przekazu wiary, dokumenty, teksty liturgiczne, teologiczne, zakonne, modlitewne, katechetyczne i duszpasterskie, teksty prawa kościelnego, zawiadomienia i informatory, transmisje obrzędów religijnych w audycjach radiowych i telewizyjnych, imprezy kulturalno-religijne organizowane na terenie kościelnym, listy i pisma okólne przeznaczone do użytku wewnętrznego instytucji kościelnych oraz przeznaczone na użytek służbowy tych instytucji druki, formularze i inne dokumenty,
11) 9
druki, formularze i zawiadomienia organizacji politycznych, związków zawodowych i innych organizacji społecznych przeznaczone dla członków tych organizacji do wewnętrznego kolportażu i opatrzone taką klauzulą; w wypadku gdy publikacja systematycznie narusza postanowienia art. 2, Główny Urząd może, po bezskutecznym ostrzeżeniu wydawcy, poddać dany tytuł wydawniczy kontroli wstępnej na czas ściśle określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy. Decyzja ta podlega zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie,
12)
publikacje do użytku wewnętrznego Sił Zbrojnych i wewnętrzne imprezy wojskowe, podlegające kontroli wojskowych organów ochrony tajemnicy,
13) 10
wznowienia publikacji wydanych w Polsce Ludowej, które już uprzednio uzyskały zgodę na druk,
14)
publikacje utworów piśmiennictwa polskiego powstałych przed rokiem 1918,
15)
nuty, płyty i nagrania zawierające wyłącznie muzykę,
16) 11
(skreślony),
17)
imprezy artystyczne lub rozrywkowe o charakterze wewnętrznym,
18)
audycje radiofonii przewodowej,
19)
druki artystyczne o charakterze oryginału,
20) 12
publikacje bibliograficzne oraz dane bibliograficzne,
21)
druki handlowe, firmowe oraz przeznaczone do użytku osobistego,
22)
druki na prawach rękopisu w ilości do 100 egzemplarzy,
23) 13
programy komputerowe.
2. 14
Główny Urząd może, na wniosek zainteresowanego redaktora gazety lub czasopisma, wydawcy albo osoby odpowiedzialnej za widowisko, wyłączyć w całości lub w części spod kontroli publikacje i widowiska, jeżeli uzna, że nie istnieje możliwość naruszenia art. 2.
7 Art. 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.
8 Art. 4 ust. 1 pkt 8:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

9 Art. 4 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez art. 1 pkt 2 tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.
10 Art. 4 ust. 1 pkt 13:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 tiret trzecie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

11 Art. 4 ust. 1 pkt 16 skreślony przez art. 1 pkt 2 tiret czwarte ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.
12 Art. 4 ust. 1 pkt 20:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 tiret piąte ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz.U.83.44.204) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 1983 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

13 Art. 4 ust. 1 pkt 23 dodany przez art. 1 lit. a) ustawy z dnia 5 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.37.209) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 grudnia 1987 r.
14 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 1 lit. b) ustawy z dnia 5 grudnia 1987 r. (Dz.U.87.37.209) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 grudnia 1987 r.