Art. 23. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  23. 28

Traci moc dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (Dz. U. Nr 34, poz. 210, z 1948 r. Nr 36, poz. 257, z 1952 r. Nr 19, poz. 114 oraz z 1953 r. Nr 49, poz. 239).

28 Art. 23 zmieniony przez art. 57 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.84.5.24) z dniem 1 lipca 1984 r.